Ruszyły Dni Miasta Kędzierzyna-Koźla

Kon­cert Luxtor­pe­dy był świet­ną roz­grzew­ką przed kolej­ny­mi atrak­cja­mi.

Ofi­cjal­ne roz­po­czę­cie Dni Mia­sta mia­ło miej­sce o godzi­nie 19.30. Dobrej zaba­wy miesz­kań­com Kędzie­rzy­na-Koź­la życzy­li pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska oraz dyrek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry Piotr Gabrysz.

Na począ­tek zagra­ła Luxtor­pe­da. To pol­ska gru­pa wyko­nu­ją­ca muzy­kę roc­ko­wą, któ­ra powsta­ła z ini­cja­ty­wy gita­rzy­sty i woka­li­sty Rober­ta Frie­dri­cha, zna­ne­go z zespo­łów: Acid Drin­kers czy Arka Noego. W pią­tek na sce­nie wystą­pił jesz­cze Łąki Łan, czy­li połą­cze­nie muzy­ki elek­tro­nicz­nej, roc­ka oraz fun­ku.

Dla miesz­kań­ców przy­go­to­wa­no sto­iska gastro­no­micz­ne, karu­ze­le, dmu­chań­ce i wie­le innych. Jesz­cze lep­sza impre­za szy­ku­je się w sobo­tę. O 18.00 na sce­nie wystą­pi Cleo, a na koniec dnia zaśpie­wa Agniesz­ka Chy­liń­ska. Obu arty­stek nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać. Ostat­ni kon­cert zapew­ne zgro­ma­dzi tłu­my.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting