Ruszyła wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i działań obszarowych PROW

18 paź­dzier­ni­ka 2021 r., czy­li w naj­wcze­śniej­szym ter­mi­nie, Agen­cja Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rol­nic­twa roz­po­czę­ła wypła­tę zali­czek na poczet corocz­nych dopłat bez­po­śred­nich oraz dzia­łań obsza­ro­wych PROW.

W kam­pa­nii 2021 na Opolsz­czyź­nie ok. 26 tys. bene­fi­cjen­tów zło­ży­ło wnio­ski o płat­no­ści bez­po­śred­nie – przy­po­mi­na Woj­ciech Koma­rzyń­ski- dyrek­tor Opol­skie­go OR ARiMR.
Zalicz­ki będą reali­zo­wa­ne na naj­wyż­szym pozio­mie dopusz­czo­nym prze­pi­sa­mi UE.

Mak­sy­mal­na wyso­kość zalicz­ki na poczet płat­no­ści bez­po­śred­nich wynie­sie 70% wspar­cia należ­ne­go rol­ni­ko­wi. Płat­no­ści zalicz­ko­we będą wypła­ca­ne z tytu­łu wszyst­kich rodza­jów płat­no­ści, do powierzch­ni gruntów/liczby zwierząt/ilości zgło­szo­nych do płat­no­ści i zwe­ry­fi­ko­wa­nych przez ARiMR (po kon­tro­lach admi­ni­stra­cyj­nych i kon­tro­lach na miej­scu).

Nato­miast mak­sy­mal­na wyso­kość zalicz­ki na poczet płat­no­ści PROW wynie­sie 85%. Zalicz­ki PROW będą wypła­ca­ne dla: pod­dzia­ła­nia „Wspar­cie na zale­sia­nie i two­rze­nie tere­nów zale­sio­nych” PROW 2014 – 2020, dzia­ła­nia „Dzia­ła­nie rol­no-śro­do­wi­sko­wo-kli­ma­tycz­ne” PROW 2014 – 2020, dzia­ła­nia „Rol­nic­two eko­lo­gicz­ne” PROW 2014 – 2020, dzia­ła­nia „Płat­no­ści dla obsza­rów z ogra­ni­cze­nia­mi natu­ral­ny­mi lub inny­mi szcze­gól­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi” PROW 2014 – 2020, dzia­ła­nia „Zale­sia­nie grun­tów rol­nych oraz zale­sia­nie grun­tów innych niż rol­ne” PROW 2007 – 2013.
Wypła­ta zali­czek potrwa do koń­ca listo­pa­da, nato­miast od 1 grud­nia br. roz­pocz­nie się reali­za­cja pozo­sta­łych kwot płat­no­ści.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting