Ruszyła budowa restauracji Kfc na Pogorzelcu

Trwa­ją pierw­sze pra­ce ziem­ne. Robot­ni­cy mię­dzy inny­mi dopro­wa­dza­ją do dział­ki media.

O budo­wie restau­ra­cji KFC por­tal tygodnik7dni.pl jako pierw­szy infor­mo­wał w lutym 2022 roku. Po kil­ku­na­stu tygo­dniach przy­go­to­wań ruszy­ły pierw­sze pra­ce budow­la­ne. Na nie­wiel­kiej dział­ce mię­dzy uli­cą Koziel­ską a Lidlem trwa­ją już robo­ty ziem­ne. Robot­ni­cy mię­dzy inny­mi dopro­wa­dza­ją do dział­ki media. Po tym roz­pocz­nie się budo­wa fun­da­men­tów. Całość ma być goto­wa latem, praw­do­po­dob­nie za nie­ca­łe pół roku doj­dzie do otwar­cia loka­lu.

KFC w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu ofe­ro­wać będzie przede wszyst­kim prze­ką­ski i dania obia­do­we z kur­cza­kiem w roli głów­nej. Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym zesta­wem obia­do­wym będzie oczy­wi­ście kube­łek wypeł­nio­ny panie­ro­wa­ny­mi kawał­ka­mi kur­cza­ka.

Ponad­to restau­ra­cja zaofe­ru­je kanap­ki, fryt­ki, goto­we zesta­wy lun­cho­we, zesta­wy dla dzie­ci, napo­je i dese­ry. Pod­sta­wą zesta­wów obia­do­wych jest kur­czak: panie­ro­wa­ny, sma­żo­ny lub gril­lo­wa­ny. Moż­na dowol­nie i szyb­ko skom­po­no­wać swój wła­sny zestaw i zjeść szyb­ki obiad w podró­ży. W kędzie­rzyń­skiej restau­ra­cji będzie tak­że moż­na zama­wiać posił­ki bez­po­śred­nio z samo­cho­du.

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting