Ruszył remont ulicy Tuwima. Są utrudnienia

Kie­row­cy muszą jeź­dzić objaz­dem uli­cą Szkol­ną.

Ruszy­ła dłu­go wycze­ki­wa­na inwe­sty­cja mają­ca istot­nie popra­wić kom­fort poru­sza­nia się po osie­dlu Bla­chow­nia. Ale zanim się to sta­nie, kie­row­cy muszą się spo­dzie­wać utrud­nień.

- Patrz­cie uważnie na zna­ki — pod­po­wia­da Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la. — Zgod­nie z pla­nem na osie­dlu Bla­chow­nia ruszy­ła prze­bu­do­wa uli­cy Tuwi­ma. Frag­ment dro­gi pozo­sta­nie zamknięty dla kierowców i rowerzystów. Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z objaz­du uli­cą szkol­ną.

Inwe­sty­cja zosta­ła podzie­lo­na na kil­ka eta­pów, aby jak naj­bar­dziej zmi­ni­ma­li­zo­wać utrud­nie­nia dla miesz­kań­ców. W pierw­szej kolej­no­ści zosta­nie zamknię­ty odci­nek od uli­cy Przy­jaź­ni do wyjaz­du z par­kin­gu przy mar­ke­cie „Bie­dron­ka”. Wyłą­cze­nie tego frag­men­tu uli­cy Tuwi­ma spo­wo­du­je zmia­ny w poru­sza­niu się kie­row­ców po osie­dlu oraz kur­so­wa­niu miej­skich auto­bu­sów.

Zakres zada­nia jest bar­dzo sze­ro­ki. Poza grun­tow­ną zmia­ną nawierzch­ni zosta­nie tak­że prze­bu­do­wa­na kana­li­za­cja desz­czo­wa, a nowe oświe­tle­nie będzie bar­dziej eko­lo­gicz­ne.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting