Ruszają referenda strajkowe w kędzierzyńsko-kozielskich placówkach oświatowych

Pro­ce­du­ry spo­ru zbio­ro­we­go zosta­ły uru­cho­mio­ne we wszyst­kich szko­łach gmin­nych oraz przed­szko­lach.

Jak pod­kre­śla pre­zes koziel­skie­go oddzia­łu Związ­ku Nauczy­cielstw Pol­skie­go pla­no­wa­ny jest strajk nie tyl­ko nauczy­cie­li, ale wszyst­kich pra­cow­ni­ków oświa­ty. — Roz­po­czę­li­śmy pro­ce­du­rę refe­ren­dal­ną w szko­łach — infor­mu­je Anna Zie­liń­ska. — Ile szkół osta­tecz­nie weź­mie udział w straj­ku dowie­my się 22 mar­ca, wów­czas do oddzia­łu wpły­ną pro­to­ko­ły refe­ren­dal­ne.

Związ­kow­cy mówią, że zamie­rza­ją po pro­stu wal­czyć god­ność. — Nauczy­cie­le to naj­bar­dziej wykształ­co­na gru­pa spo­łecz­na, sta­le się doszka­la­ją­ca. Tym­cza­sem jeste­śmy jed­ną z naj­sła­biej opła­ca­nych grup — pod­kre­śla­ją przed­sta­wi­cie­le ZNP.

Strajk ma się roz­po­cząć 8 kwiet­nia. Jak dłu­go potrwa? — Do odwo­ła­nia — mówi Anna Zie­liń­ska. Na razie nie wia­do­mo czy część szkół zapew­ni opie­kę dla dzie­ci, to będzie zale­ża­ło do wyni­ków refe­ren­dów.

Strajk jest moż­li­wy, o ile w refe­ren­dum weź­mie udział co naj­mniej poło­wa upraw­nio­nych i więk­szość z nich opo­wie się za straj­kiem. Mogą w nim uczest­ni­czyć wszy­scy pra­cow­ni­cy (człon­ko­wie związ­ku i nie­zrze­sze­ni).

Oto treść pyta­nia w refe­ren­dum straj­ko­wym: „Czy wobec nie­speł­nie­nia żąda­nia (…..) doty­czą­ce­go pod­wyż­sze­nia wyna­gro­dzeń zasad­ni­czych nauczy­cie­li, wycho­waw­ców, innych pra­cow­ni­ków peda­go­gicz­nych i pra­cow­ni­ków nie­bę­dą­cych nauczy­cie­la­mi zatrud­nio­nych w … o 1000 zł z wyrów­na­niem od 1 stycz­nia 2019 r., jesteś za prze­pro­wa­dze­niem w szko­le … straj­ku począw­szy od dnia 8 kwiet­nia 2019 r.?”

To ozna­cza, że strajk roz­pocz­nie się w ponie­dzia­łek, 8 kwiet­nia 2019 r.

Jak wyni­ka z danych oddzia­łów ZNP, na chwi­lę obec­ną 78 proc. szkół i pla­có­wek oświa­to­wych weszło w spór zbio­ro­wy. Naj­więk­sza mobi­li­za­cja jest w woje­wódz­twach: łódz­kim (88 proc. pla­có­wek), lubel­skim i ślą­skim (po 87 proc.).

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting