Ruszają kolejne “Krajobrazy słowa”

Pra­ce moż­na nad­sy­łać do 31 grud­nia.

Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu oraz Urząd Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le ogło­si­ły XXVIII otwar­ty kon­kurs lite­rac­ki pod hasłem „Kra­jo­bra­zy Sło­wa”. Jury cze­ka na zesta­wy wier­szy (zło­żo­ne z pię­ciu tek­stów) lub pro­zę (mak­sy­mal­nie 15 stron wydru­ku kom­pu­te­ro­we­go) o dowol­nej tema­ty­ce.

Kon­kurs jest adre­so­wa­ny do osób, któ­re ukoń­czy­ły 18 lat i któ­rych lite­rac­kie utwo­ry nie były dotąd nigdzie publi­ko­wa­ne lub nagra­dza­ne. Pra­ce kon­kur­so­we nale­ży prze­sy­łać dro­ga elek­tro­nicz­ną.

Oce­ni je jury powo­ła­ne przez orga­ni­za­to­rów, któ­re przy­zna nagro­dy pie­nięż­ne za naj­le­piej oce­nio­ne utwo­ry. Ogło­sze­nie wyni­ków nastą­pi w lutym 2021 roku. Nagro­dzo­ne utwo­ry zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w wydaw­nic­twie oko­licz­no­ścio­wym w ter­mi­nie do 1 kwiet­nia 2021 r.

Tek­sty nale­ży dostar­czyć wyłącz­nie w posta­ci elek­tro­nicz­nej (w for­ma­cie PDF) na adres: krajobrazyslowa@mbpkk.pl. W tema­cie maila nale­ży wpi­sać jedy­nie godło. W mailu nie nale­ży poda­wać danych oso­bo­wych. W odręb­nym mailu na adres elek­tro­nicz­ny: dane@mbpkk.pl nale­ży prze­słać infor­ma­cję zawie­ra­ją­cą: powtó­rzo­ne godło, imię, nazwi­sko, adres, tele­fon, adres elek­tro­nicz­ny, krót­ką not­kę bio­gra­ficz­ną oraz skan uzu­peł­nio­nej Klau­zu­li infor­ma­cyj­nej dla kon­kur­su Kra­jo­bra­zy Sło­wa (Załącz­nik nr 1 do pobra­nia na stro­nie www.mbpkk.pl). W tema­cie maila nale­ży wpi­sać jedy­nie godło.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting