Rusza sierpniowe kino plenerowe

Miesz­kań­cy będą mie­li oka­zję obej­rzeć kil­ka cie­ka­wych fil­mów. Pierw­szy seans już 3 sierp­nia.

Kino ple­ne­ro­we przy­wę­dro­wa­ło do nas z USA. W Ame­ry­ce oglą­da się je głów­nie z samo­cho­dów, u nas może do tego słu­żyć koc czy prze­no­śne krze­seł­ko.

Sierp­nio­we kino ple­ne­ro­we orga­ni­zu­je Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry. Pro­jek­cje odbę­dą się w róż­nych dziel­ni­cach Kędzie­rzy­na-Koź­la. 3.08 w Koź­lu, 9.08 w Bla­chow­ni, 10.08 w Śród­mie­ściu a 24.08 w Sła­wię­ci­cach.

Oto reper­tu­ar:

Gre­en Book, reż. Peter Farel­ly

Treść fil­mu: Tony, drob­ny cwa­nia­czek z Bro­nxu, z nadzie­ją na zgar­nię­cie kon­kret­nej sum­ki, zatrud­nia się jako szo­fer wybit­ne­go, eks­tra­wa­ganc­kie­go muzy­ka Dona Shir­leya. Razem wyru­sza­ją w wie­lo­ty­go­dnio­we tour­née na połu­dnie Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Z pozo­ru róż­ni ich wszyst­ko: od mająt­ku i wykształ­ce­nia, przez spo­sób bycia, po ulu­bio­ne jedze­nie i roz­ryw­ki. Z cza­sem jed­nak będą mie­li oka­zję prze­ko­nać się, że tak napraw­dę wię­cej ich łączy, niż dzie­li. Ich wspól­na, peł­na przy­gód podróż sta­nie się począt­kiem nie­praw­do­po­dob­nej przy­jaź­ni.

Na pla­ży Che­sil, reż. Domi­nic Cook

Para nowo­żeń­ców przy­by­wa do hote­li­ku na połu­dnio­wym wybrze­żu Anglii, by spę­dzić tam noc poślub­ną. Flo­ren­ce i Edward pocho­dzą z zupeł­nie róż­nych świa­tów. Ona jest cór­ką biz­nes­me­na i uta­len­to­wa­ną skrzy­pacz­ką, on stu­den­tem histo­rii, sko­rym do nagłych wybu­chów gnie­wu. On żyje w sta­nie pod­nie­ce­nia, nie mogąc docze­kać się roz­ko­szy pierw­szej nocy. Ona jest peł­na obaw, a myśl o mał­żeń­skim rytu­ale

wzbu­dza w niej na prze­mian odra­zę i lęk. Ich wspól­na przy­szłość zale­ży od jed­nej nocy, po któ­rej nic już nie będzie takie samo.

Kobie­ta idzie na woj­nę, reż. Bene­dikt Erlings­son

Hal­la miesz­ka w małym mia­stecz­ku i na co dzień jest dyry­gent­ką lokal­ne­go chó­ru. Nikt nie podej­rze­wa, że zawsze uśmiech­nię­ta i peł­na pozy­tyw­nej ener­gii Hal­la po godzi­nach pro­wa­dzi dru­gie życie. Ukry­wa­jąc się pod pseu­do­ni­mem “Kobie­ta z Gór”, niczym super­bo­ha­ter­ka wypo­wia­da wal­kę potęż­ne­mu kon­cer­no­wi, któ­ry sta­no­wi zagro­że­nie dla islandz­kie­go śro­do­wi­ska.

Pierw­szy film obej­rzy­my w Koź­lu i Sła­wię­ci­cach, Na pla­ży Che­sil w Bla­chow­ni, a Kobie­ta idzie na woj­nę w Par­ku Pojed­na­nia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting