Rusza remont kolejnej ulicy na kozielskiej starówce

Tym razem dro­go­wcy zabie­ra­ją się za ul. Skło­dow­skiej Curie. Będą utrud­nie­nia w ruchu.

Bru­ko­wa­ne uli­ce mają swój nie­po­wta­rzal­ny urok. Co praw­da miesz­ka­ją­cy przy nich ludzie narze­ka­ją nie­kie­dy na zbyt duży hałas spo­wo­do­wa­ny przez prze­jeż­dża­ją­ce samo­cho­dy, ale tego typu nawierzch­nie bez wąt­pie­nia przy­wra­ca­ją oko­li­cy daw­ny blask.

Kolej­ną uli­cą w Koź­lu na któ­rej odtwo­rzo­ny zosta­nie bruk jest ul. Skło­dow­skiej-Curie. Urząd mia­sta roz­po­czął pra­ce nad tą inwe­sty­cją. — Robo­ty roz­pocz­ną się w naj­bliż­szą śro­dę (22.06). W związ­ku z prze­bu­do­wą dro­ga zosta­nie zamknię­ta dla ruchu — prze­ka­zał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Do koń­ca roku sta­ry asfalt i krzy­we chod­ni­ki zastą­pi nowa i rów­na nawierzch­nia z kost­ki gra­ni­to­wej, któ­ra nawią­że do histo­rycz­ne­go cha­rak­te­ru tej czę­ści Koź­la. Inwe­sty­cja reali­zo­wa­na będzie w spo­sób kom­plek­so­wy, co ozna­cza, że wymie­nio­ne zosta­ną rów­nież wszyst­kie insta­la­cje i sie­ci. Rów­no­le­gle pro­wa­dzo­ne będą robo­ty na ul. Czer­wiń­skie­go i ul. Pamię­ci Sybi­ra­ków.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting