Rusza Biały Orlik

Lodo­wi­sko jest czyn­ne od piąt­ku. Co waż­ne, czyn­na jest tak­że wypo­ży­czal­nia łyżew.

Przed laty miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la mogli korzy­stać z duże­go lodo­wi­ska na Azo­to­rze. Od kil­ku lat musi­my się jed­nak zado­wo­lić prze­no­śny­mi śli­zgaw­ka­mi, zwa­ny­mi Bia­ły­mi Orli­ka­mi. W tym roku taka powsta­ła przy uli­cy Skar­bo­wej w Koź­lu.

Lodo­wi­sko będzie czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 12.00 – 21.00 (prze­rwa tech­nicz­na w godz. 15.00 – 16.00) oraz w sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godz. 9.00 – 21.00 (prze­rwa tech­nicz­na w godz. 14.00 – 15.00).

Co waż­ne, na miej­scu dzia­ła wypo­ży­czal­nia łyżew. Klien­ci zobo­wią­za­ni są jed­nak do zasła­nia­nia ust i nosa na tere­nie obiek­tu, tak­że w kolej­ce do kasy, do wypo­ży­czal­ni sprzę­tu, w szat­ni oraz pod­czas prze­miesz­cza­nia się. Oso­by nie sto­su­ją­ce się do tego obo­wiąz­ku nie będą wpusz­czo­ne do obiek­tu. Zasła­nia­nie ust i nosa obo­wią­zu­je tak­że pod­czas jaz­dy na łyż­wach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting