Rozwój Kędzierzyna-Koźla, który widać

Kędzie­rzyn-Koź­le wśród naj­le­piej roz­wi­ja­ją­cych się samo­rzą­dów w regio­nie. Zna­leź­li­śmy się w ści­słej czo­łów­ce Ran­kin­gu Gmin Woje­wódz­twa Opol­skie­go. Otrzy­ma­li­śmy tytuł lide­ra powia­tu oraz wyróż­nie­nie w kate­go­rii miast powy­żej 20 tys. miesz­kań­ców.

Ran­king gmin powstał w opar­ciu o szes­na­ście waż­nych i obiek­tyw­nych wskaź­ni­ków dla wszyst­kich gmin woje­wódz­twa za lata 2018 – 2020. Opie­rał się on o róż­ne dzie­dzi­ny życia spo­łecz­no – gospo­dar­cze­go. Uwzględ­nio­no m.in. takie skła­do­we jak – śred­nio­rocz­ne wydat­ki inwe­sty­cyj­ne, wskaź­nik zadłu­że­nia budże­tów gmin, sal­do migra­cji i przy­rost natu­ral­ny, pozy­ska­ne środ­ki zewnętrz­ne, finan­so­wa­nie oświa­ty, wydat­ki na kul­tu­rę. Waż­ny był też poziom wydat­ków na wycho­wa­nie i opie­kę nad dziec­kiem czy ochro­nę powie­trza.

Orga­ni­za­to­rem ran­kin­gu była Fun­da­cja Roz­wo­ju Demo­kra­cji Lokal­nej we współ­pra­cy z Urzę­dem Sta­ty­stycz­nym w Opo­lu. Wyda­rze­nie hono­ro­wym patro­na­tem objął mar­sza­łek Andrzej Buła.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting