Rosną struktury PiS w powiecie. Już ponad 100 osób | 7DNI Rosną struktury PiS w powiecie. Już ponad 100 osób - 7DNI

Rosną struktury PiS w powiecie. Już ponad 100 osób

Minio­ny rok poli­tycz­no-samo­rzą­do­wy pod­su­mo­wa­ła dziś prze­wod­ni­czą­ca Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści w regio­nie Vio­let­ta Porow­ska.

Vio­let­ta Porow­ska zor­ga­ni­zo­wa­ła dziś kon­fe­ren­cję i spo­tka­ła się z przed­sta­wi­cie­la­mi lokal­nych struk­tur PiS w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Jej pra­wą ręką w tym mie­ście jest Kata­rzy­na Kukol­ka-Bogocz, rad­na miej­sca i peł­no­moc­nik Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. Pod­czas kon­fe­ren­cji Kukol­ka-Bogocz tłu­ma­czy­ła, że naj­waż­niej­szym zeszło­rocz­nym wyzwa­niem dla PiS było prze­pro­wa­dze­nie kam­pa­nii wybor­czej w wybo­rach na pre­zy­den­ta RP.

- Uda­ło nam się zebrać 5 tysię­cy pod­pi­sów popar­cia. Odwie­dzi­li­śmy tak­że mniej­sze miej­sco­wo­ści powia­tu, cze­go wcze­śniej nie robi­li­śmy — mówi Kata­rzy­na Kukol­ka-Bogocz. — To wszyst­ko potem moc­no punk­to­wa­ło.

Pod­czas kam­pa­nii zor­ga­ni­zo­wa­no tak­że hono­ro­wy komi­tet popar­cia. Jak tłu­ma­czą dzia­ła­cze PiS, nie było to łatwe w cza­sie pan­de­mii. W powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim Andrzej Duda dostał 42 pro­cent popar­cia co jest — zda­niem poli­ty­ków pra­wi­cy — dużym suk­ce­sem.

- Coraz wię­cej osób zaczy­na odwie­dzać nasze biu­ro, przy­cho­dzą do nas ze swo­imi pro­ble­ma­mi.Wie­le inter­wen­cji podej­mo­wa­ła posłan­ka Vio­let­ta Porow­ska — mówi­ła o prze­wod­ni­czą­cej regio­nu Kata­rzy­na Kukol­ka-Bogocz.

Sama Vio­let­ta Porow­ska oznaj­mi­ła na kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że struk­tu­ry PiS w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zosta­ły moc­no roz­bu­do­wa­ne.

- Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski to duży okręg, dru­gi naj­waż­niej­szy w woje­wódz­twie opol­skim — mówi­ła Porow­ska. — Mamy już ponad 100 człon­ków a tak­że całą rze­szę sym­pa­ty­ków.

Wcze­śniej struk­tu­ry liczy­ły nie­ca­łe 50 osób. Prze­wod­ni­czą­ca Porow­ska pod­kre­śla, że to wła­śnie za cza­sów rzą­dów Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści w mie­ście prze­pro­wa­dza­ne są jed­ne z naj­waż­niej­szych inwe­sty­cji ostat­nich lat. Cho­dzi przede wszyst­kim o budo­wę obwod­ni­cy połu­dnio­wej, któ­ra już trwa i łącz­ni­ka, któ­ry nie­dłu­go powsta­nie. Udział w obu tych inwe­sty­cjach będzie miał rząd, któ­ry je współ­fi­nan­su­je.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting