Robert Biedroń przyjedzie do Kędzierzyna-Koźla

Lewi­ca szy­ku­je poli­tycz­ną ofen­sy­wę, tak­że w naszym mie­ście.

Na Soju­szu Lewi­cy Demo­kra­tycz­nej, par­tii Razem czy Komi­te­cie Obro­ny Demo­kra­cji wie­lu obser­wa­to­rów sce­ny poli­tycz­nej posta­wi­ło już krzy­żyk. Tym­cza­sem ostat­ni son­daż przy­no­si spo­re nadzie­je dla pol­skiej lewi­cy. SLD może liczyć na 10 pro­cent gło­sów w wybo­rach do Sej­mu, a par­tia Razem na pra­wie 5 proc.

Dzia­ła­cze sze­ro­ko rozu­mia­nej lewi­cy prze­cho­dzą w ostat­nich dniach do ofen­sy­wy. Fun­da­cja Jaro­sła­wa Pil­ca dla Czy­ste­go Powie­trza orga­ni­zu­je wizy­tę w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu iko­ny współ­cze­snej lewi­cy — Rober­ta Bie­dro­nia.

Dwu­dnio­wa wizy­ta w dniach 9–10 mar­ca poświę­co­na będzie w głów­nej mie­rze roz­mo­wom na temat sku­tecz­nych dzia­łań dla ochro­ny powie­trza. Słupsk ma w tym zakre­sie swo­je osią­gnię­cia – szcze­gól­nie w dzie­dzi­nie edu­ka­cji nie­for­mal­nej” – moż­na prze­czy­tać w zapo­wie­dzi fun­da­cji.

fot. Facebook.com/RobertBiedron / fot.Igor Nizioł

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting