Remont w Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach za 7 mln zł. Umowa podpisana

Rusza naj­więk­sza w histo­rii inwe­sty­cja samo­rzą­du powia­to­we­go w opie­ce spo­łecz­nej – kom­plek­so­wy remont Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej w Sła­wię­ci­cach. Ter­mo­mo­der­ni­za­cja kosz­to­wać będzie 7 mln zł, z tego aż 4 mln samo­rząd zdo­był z rzą­do­we­go pro­gra­mu inwe­sty­cji stra­te­gicz­nych. Ośro­dek jest cało­do­bo­wym domem dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Teraz zmie­ni się nie do pozna­nia.

Umo­wę z wyko­naw­cą robót, fir­mą inży­nier­ską „ALOG” Gerard Gola, pod­pi­sa­no w sta­ro­stwie powia­to­wym. – Po tej inwe­sty­cji warun­ki byto­we osób nie­peł­no­spraw­nych ule­gną znacz­nej popra­wie, ich kom­fort funk­cjo­no­wa­nia zde­cy­do­wa­nie się zmie­ni. Przy­go­to­wa­nie inwe­sty­cji nie było pro­ce­sem łatwym, dla­te­go chciał­bym podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy pra­co­wa­li i nadal pra­cu­ją nad sfi­na­li­zo­wa­niem zada­nia. Dzię­ku­ję wyko­naw­cy i cie­szę się, że nasi pod­opiecz­ni ze Sła­wię­cic będą mieć swój nowy, przy­ja­zny i bez­piecz­ny dom – powie­dział sta­ro­sta Paweł Maseł­ko.

Wice­sta­ro­sta Józef Gisman pod­kre­ślił kom­plek­so­wość zapla­no­wa­nych robót, a tak­że to, że obiekt będzie nowo­cze­sny, pro­eko­lo­gicz­ny, wypo­sa­żo­ny w sys­tem pane­li foto­wol­ta­icz­nych oraz inne udo­god­nie­nia.

Rado­ści z inwe­sty­cji nie ukry­wa­ła dyrek­tor­ka domu, Ewa Sawic­ka.

– To dla nas na pew­no moment prze­ło­mo­wy, cie­szy­my się bar­dzo, nasi pod­opiecz­ni to gru­pa wspa­nia­łych osób, dla któ­rych ten ośro­dek to wszyst­ko, co mają. Wkrót­ce będą mieć dom z praw­dzi­we­go zda­rze­nia, w któ­rym z pew­no­ścią będą się dobrze czuć i funk­cjo­no­wać – mówi­ła dyrek­tor Ewa Sawic­ka.

W ofi­cjal­nym pod­pi­sa­niu umo­wy wziął rów­nież udział Marek Wiza z Ban­ku Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go oraz Patryk Kawa, inspek­tor nad­zo­ru.

W ramach inwe­sty­cji zapla­no­wa­no wyko­na­nie ter­mo­izo­la­cji ścian zewnętrz­nych i prze­gród pozio­mych budyn­ku DPS o pow. użyt­ko­wej ok. 2900 m2, wymia­nę zewnętrz­nej sto­lar­ki okien­nej i drzwio­wej oraz zewnętrz­ną izo­la­cję ścian piw­nicz­nych i fun­da­men­to­wych wraz z wyko­na­niem ele­wa­cji. Zada­nie obej­mu­je tak­że prze­bu­do­wę oraz wymia­nę insta­la­cji: c.o., wod.-kan., insta­la­cji elek­trycz­nej i oświe­tle­nia, mon­taż kli­ma­ty­za­cji wraz z mon­ta­żem insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej zasi­la­nej pane­la­mi PV umiesz­czo­ny­mi na dachu, a tak­że odno­wie­nie okła­dzin i uzu­peł­nie­nie ubyt­ków oraz nad­zór inwe­stor­ski. Eta­py dru­gi oraz trze­ci finan­so­wa­ny w cało­ści ze środ­ków wła­snych powia­tu to dosto­so­wa­nie kla­tek scho­do­wych DPS do prze­pi­sów p.poż. oraz remont wszyst­kich łazie­nek i sani­ta­ria­tów w obiek­cie. Ter­min reali­za­cji prze­wi­dzia­no na koń­ców­kę tego roku.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting