Rajd Pamięci Powstań Śląskich dotarł na Górę Świętej Anny

Góra Świę­tej Anny ode­gra­ła zna­czą­cą rolę w histo­rii Powstań Ślą­skich. Przed­sta­wi­cie­le Sto­wa­rzy­sze­nia „Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le” wybra­li się do tego wyjąt­ko­we­go miej­sca by oddać hołd pole­głym w wal­ce o pol­skość ślą­ska.

W minio­ną sobo­tę (25.09) odbył się Rajd Pamię­ci Powstań Ślą­skich. W wyda­rze­niu, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le” wzię­ło udział ponad 30 osób. Uczest­ni­cy raj­du zmie­rzy­li się z 23-kilo­me­tro­wą tra­są z Kędzie­rzy­na-Koź­la na Górę Świę­tej Anny. Po dro­dze odwie­dzi­li sześć miejsc pamię­ci naro­do­wej, gdzie zapa­li­li bia­łe i czer­wo­ne zni­cze. Wyda­rze­nie zakoń­czy­ło się ogni­skiem inte­gra­cyj­nym przy Muzeum Czy­nu Powstań­cze­go.

Data orga­ni­za­cji raj­du nie była przy­pad­ko­wa. W tym roku obcho­dzi­my 100-lecie wybu­chu III Powsta­nia Ślą­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting