Radni PiS apelują o ukaranie organizatorów protestów Strajku Kobiet w Kędzierzynie | 7DNI Radni PiS apelują o ukaranie organizatorów protestów Strajku Kobiet w Kędzierzynie - 7DNI

Radni PiS apelują o ukaranie organizatorów protestów Strajku Kobiet w Kędzierzynie

Poli­ty­cy Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści wysto­so­wa­li sze­ścio­punk­to­wy apel do władz powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go.

Nie milk­ną echa gło­śnych pro­te­stów, któ­re na prze­ło­mie paź­dzier­ni­ka i listo­pa­da prze­szły przez Kędzie­rzyn-Koź­le w pro­te­ście prze­ciw­ko zaostrze­niu pra­wa anty­abor­cyj­ne­go. Ofi­cjal­ny głos w tej spra­wie zabra­li rad­ni powia­to­wi PiS w oso­bach: Andrze­ja Kreb­sa, Andrze­ja Lacho­wi­cza, Seba­stia­na Szklar­czy­ka i Jerze­go Pały­sa.

Napi­sa­li oni apel do sta­ro­sty powia­tu oraz zarzą­du powia­tu w któ­rym doma­ga­ją się “zba­da­nia i wyja­śnie­nia powo­dów wyda­nia zgo­dy na prze­pro­wa­dze­nie cyklicz­nych mani­fe­sta­cji nie­na­wi­ści”. Chcą też, aby wła­dze powia­tu usta­li­ły, ile nało­żo­no man­da­tów kar­nych na uczest­ni­ków pro­te­stów, któ­rzy cho­dzi­li po uli­cach, a tak­że prze­glą­du zapi­sów zdal­nych lek­cji. Zda­niem samo­rzą­dow­ców z PiS część nauczy­cie­li mogła bowiem nama­wiać uczniów do udzia­łu w pro­te­stach.

Rad­ni PiS chcą tak­że “iden­ty­fi­ka­cji pro­wo­dy­rów” na pod­sta­wie nota­tek poli­cji oraz zapi­sów moni­to­rin­gu. Doma­ga­ją się, aby to sta­ro­stwo kie­ro­wa­ło do orga­nów ści­ga­nia wnio­ski o uka­ra­nie uczest­ni­ków pro­te­stów.

Szcze­gól­nie wie­le emo­cji wzbu­dza punkt doty­czą­cy “spraw­stwa orga­ni­za­cyj­ne­go władz mia­sta” — jak piszą poli­ty­cy PiS — w “aktach pro­fa­na­cji”, jakie mia­ły mieć miej­sce pod­czas pro­te­stów. W ape­lu uży­to dosad­ne­go słow­nic­twa, w któ­rym mowa o “pospo­li­tym cham­stwie” czy “aktach zdzi­cze­nia”.

Na razie apel poli­ty­ków PiS sko­men­to­wał tyl­ko prze­wod­ni­czą­cy rady mia­sta Ire­ne­usz Wiśniew­ski, któ­ry w roz­mo­wie z por­ta­lem Nowej Try­bu­ny Opol­skiej mówił o hipo­kry­zji rad­nych Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, a tak­że wyra­żał nadzie­ję, że kie­dyś będą się wsty­dzi­li swo­ich słów.

W pro­te­stach sprzed mie­sią­ca bra­ły udział set­ki miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la, w tym nie­któ­rzy samo­rzą­dow­cy. Mani­fe­stan­ci kry­ty­ko­wa­li orze­cze­nie Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go dot. koniecz­no­ści zaostrze­nia prze­pi­sów anty­abor­cyj­nych.

Do spra­wy wró­ci­my.

 

treść całe­go ape­lu:

 

Kędzie­rzyn-Koź­le, dnia 24 listo­pa­da 2020 r.

Klub Rad­nych
Pra­wo i Spra­wie­dli­wość

Rady Powia­tu Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go
Sta­ro­sta Powia­tu Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go
Zarząd Powia­tu Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go

A P E L

W minio­nych tygo­dniach na tere­nie nasze­go Powia­tu doszło do bul­wer­su­ją­cych miesz­kań­ców wyda­rzeń nie mają­cych pre­ce­den­su w prze­szło­ści. Pod pozo­rem mani­fe­sta­cji poglą­dów, odby­ły się prze­peł­nio­ne wul­ga­ry­zmem i pospo­li­tym cham­stwem akty zdzi­cze­nia wymie­rzo­ne w sym­bo­le Wia­ry Kato­lic­kiej. Orga­ni­zo­wa­ne przy współ­udzia­le człon­ków naj­wyż­szych lokal­nych i nie tyl­ko orga­nów wła­dzy Samo­rzą­do­wej dekla­ru­ją­cej ate­izm oraz nie­któ­rych, nie­chlub­nych pra­cow­ni­ków oświa­ty mar­sze nie­na­wi­ści i agre­sji prze­peł­zły uli­ca­mi Kędzie­rzy­na-Koź­la bez­pod­staw­nie obra­ża­jąc i dewa­stu­jąc kul­tu­ro­wy i ducho­wy doro­bek naszej spo­łecz­no­ści. Wtar­gnię­ciu na pry­wat­ny teren para­fii De Maze­nod, zare­je­stro­wa­ny na nagra­niach moni­to­rin­gu towa­rzy­szy­ły okrzy­ki „pedo­fi­le” kie­ro­wa­ne do ducho­wień­stwa miesz­ka­ją­ce­go w tam­tej­szym Zako­nie OMI. Nie­kwe­stio­no­wa­ny, obraź­li­wie pomó­wio­ny auto­ry­tet moral­ny nasze­go Kościo­ła oraz wie­lo­let­nie wyzna­wa­nie prawd wia­ry, któ­re sku­tecz­nie wypro­wa­dzi­ły nas z tota­li­tar­ne­go sys­te­mu komu­ni­zmu i pozwa­la­ją cie­szyć się odzy­ska­ną Wol­ną Pol­ską, wyma­ga­ją zaan­ga­żo­wa­nia i obro­ny.

W trak­cie demon­stra­cji nie prze­strze­ga­no obo­wią­zu­ją­cych w obec­nym sta­nie pan­de­mii zasad dystan­su spo­łecz­ne­go, a wie­lu z pro­te­stu­ją­cych nie mia­ło zakry­tych ust oraz nosa będąc poten­cjal­nym zagro­że­niem dla oto­cze­nia. Otrzy­ma­li­śmy od zanie­po­ko­jo­nych rodzi­ców infor­ma­cje, że w trak­cie prze­pro­wa­dza­nia z dzieć­mi i mło­dzie­żą zajęć zdal­nych nie­któ­rzy z nauczy­cie­li zachę­ca­li do udzia­łu w orga­ni­zo­wa­nych para­dach nie­na­wi­ści oraz wyko­rzy­sty­wa­li swój auto­ry­tet do narzu­ca­nia spo­so­bu postrze­ga­nia mor­der­stwa na nie­na­ro­dzo­nych Pola­kach, jako zabie­gu medycz­ne­go, któ­ry przy­słu­gi­wał­by każ­de­mu.

Mło­dzi ludzie, któ­rych życie doro­słe dopie­ro się roz­po­czy­na są w naszym prze­ko­na­niu mani­pu­lo­wa­ni w spo­sób nie­do­pusz­czal­ny, tak praw­nie jak i etycz­nie co wyma­ga zba­da­nia i wyja­śnie­nia. Nakła­nia­ne do postu­lo­wa­nia zacho­wań nie­zgod­nych z zasa­da­mi spo­łecz­ne­go spo­ko­ju i obo­wią­zu­ją­ce­go na tere­nie Rze­czy­po­spo­li­tej pra­wa sta­no­wio­ne­go oraz Pra­wem Bożym, wyzna­wa­ne­go przez więk­szość spo­łe­czeń­stwa nasze­go Powia­tu, dekla­ru­ją­ce­go i wyzna­ją­ce­go Chrze­ści­jań­stwo, Islam oraz Juda­izm.

Jako Rad­ni żąda­my:
1. Zba­da­nia i wyja­śnie­nia powo­dów wyda­nia zgo­dy na prze­pro­wa­dza­nie cyklicz­nych mani­fe­sta­cji nie­na­wi­ści, w tym prze­mar­szu tłu­mu na tere­nach pry­wat­nym Para­fii De Maze­nod i innych kościo­łów kato­lic­kich nasze­go powia­tu.
2. Usta­le­nia mocą urzę­du, któ­ry gwa­ran­tu­je nam posza­no­wa­nie pra­wa osób odpo­wie­dzial­nych za nakła­nia­nie do wywo­ły­wa­nia nie­po­ko­jów spo­łecz­nych i łama­nia zasad obo­wią­zu­ją­cych w cza­sie pan­de­mii.
3. Wery­fi­ka­cji, ilu z pro­te­stu­ją­cych otrzy­ma­ło man­da­ty kar­ne za zaj­mo­wa­nie tere­nu jezd­ni i blo­ko­wa­nie oraz utrud­nia­nie ruchu na nich pro­wa­dzo­ne­go w trak­cie zajść.
4. Prze­glą­du reje­stro­wa­nych zapi­sów zdal­nych zajęć lek­cyj­nych poprze­dza­ją­cych mani­fe­sta­cję oraz wycią­gnię­cie odpo­wie­dzial­no­ści wobec tych nie­licz­nych nauczy­cie­li, któ­rzy wyko­rzy­sta­li spo­tka­nie z mło­dzie­żą do sze­rze­nia wła­snych, pry­wat­nych poglą­dów poli­tycz­nych i nakła­nia­li do nie­na­wi­ści poprzez wul­gar­ną mowę nie­na­wi­ści i pro­pa­go­wa­ne sym­bo­le.
5. Iden­ty­fi­ka­cji pro­wo­dy­rów na pod­sta­wie moni­to­rin­gu, nagrań i nota­tek naszej Powia­to­wej Poli­cji oraz skie­ro­wa­nie przez nasze Sta­ro­stwo i pod­le­głych praw­ni­ków wnio­sków do orga­nów ści­ga­nia o obra­zę uczuć reli­gij­nych i pro­fa­no­wa­nie war­to­ści pod­sta­wo­wych miesz­kań­ców nasze­go Powia­tu.
6. Usta­le­nia, w aktach pro­fa­na­cji sym­bo­li Wia­ry Kato­lic­kiej spraw­stwa orga­ni­za­cyj­ne­go funk­cjo­na­riu­szy wła­dzy samo­rzą­do­wej, w tym uczest­ni­czą­cych Pre­zy­dent Mia­sta i Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Mia­sta Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Rad­ni Klu­bu Pra­wo i Spra­wie­dli­wość
Rady Powia­tu Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go
Andrzej Lacho­wicz — prze­wod­ni­czą­cy Klu­bu
Andrzej Krebs
Seba­stian Szklar­czyk
Jerzy Pałys

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting