Rada miasta uchwaliła podwyżki diet i wynagrodzeń

Człon­ko­wie rady dosta­ną prze­cięt­nie o nie­ca­ły tysiąc zło­tych wię­cej mie­sięcz­nie. Wzro­śnie tak­że pen­sja pre­zy­dent mia­sta.

Uchwa­łę w tej spra­wie rada pod­ję­ła na sesji w minio­ny wto­rek. Usta­lo­no, że prze­wod­ni­czą­cy rady będzie teraz dosta­wał 3006 zło­tych die­ty mie­sięcz­nie, prze­wod­ni­czą­cy komi­sji pra­wie 2.8 tys., szef komi­sji pro­ble­mo­wej 2,6 tys, zł a sze­re­go­wy rad­ny 2,1 tys. zł. Pod­nie­sio­no tak­że wyna­gro­dze­nie pre­zy­dent mia­sta Sabi­ny Nowo­siel­skiej do 20 tysię­cy zło­tych brut­to.

Przy­po­mnij­my, to efekt roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie wyna­gra­dza­nia pra­cow­ni­ków samo­rzą­do­wych, któ­re pod­no­si mini­mal­ne staw­ki w związ­ku z pod­wyż­ką pła­cy mini­mal­nej. Roz­po­rzą­dze­nie przede wszyst­kim zwięk­sza gór­ne limi­ty wyna­gro­dzeń pra­cow­ni­ków samo­rzą­do­wych zatrud­nia­nych na pod­sta­wie wybo­ru. Wcze­śniej decy­zję o pod­wyż­kach pod­ję­ła tak­że rada powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Sta­ro­sta Paweł Maseł­ko zamiast 10 tys. 380 zło­tych brut­to będzie teraz zara­biał ponad 18 tys. zło­tych brut­to. Z kolei die­ty sze­re­go­wych rad­nych wzro­sną o ponad 80 pro­cent i wynio­są od 2400 do 3400 zło­tych w zależ­no­ści od funk­cji. Naj­wię­cej otrzy­ma prze­wod­ni­czą­ca rady, a naj­mniej sze­re­go­wy rad­ny. Pod­wyż­ki dla rad­nych powia­to­wych będą obo­wią­zy­wać od 1 listo­pa­da, nato­miast zwięk­szo­ne wyna­gro­dze­nie dla sta­ro­sty będzie od 1 sierp­nia. W związ­ku z tym sta­ro­sta otrzy­ma wyrów­na­nie w wyso­ko­ści oko­ło 32.000 zł brut­to za okres sier­pień-listo­pad. Podob­ne wyrów­na­nie dosta­nie tak­że pre­zy­dent mia­sta.

Przy­mus wzię­cia pod­wyż­ki wyni­ka wprost z usta­wy. Ta mówi o tym, że wyna­gro­dze­nie pre­zy­den­ta musi wyno­sić przy­naj­mniej 80 proc. mak­sy­mal­ne­go upo­sa­że­nia na tym sta­no­wi­sku. A mak­sy­mal­ny pułap takiej pen­sji wyno­si teraz 20 041,50 zł brut­to. Kil­ka lat temu rząd PIS moc­no obciął pen­sje samo­rzą­dow­ców, wło­da­rze miast i powia­tów zara­bia­li prze­cięt­nie po oko­ło 10 tys. zło­tych brut­to.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting