Pusty wózek w centrum miasta. Skąd się wziął i kto jest jego właścicielem?

Wózek tra­fił do biu­ra rze­czy zna­le­zio­nych pro­wa­dzo­nym przez powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski. Wcze­śniej poli­cja spraw­dza­ła, czy jego poja­wie­nie się nie jest zwią­za­ne z jakimś prze­stęp­stwem.

To wyjąt­ko­wo tajem­ni­cza spra­wa. Spraw­ny wózek dzie­cię­cy tra­fił wła­śnie do biu­ra rze­czy zna­le­zio­nych pro­wa­dzo­ne­go przez miej­sco­we sta­ro­stwo.

- Wózek zna­le­zio­no 12 czerw­ca na przy­stan­ku auto­bu­so­wym przy dwor­cu PKP w Kędzie­rzy­nie — infor­mu­je Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Fakt ujaw­nie­nia puste­go wóz­ka w cen­trum mia­sta zanie­po­ko­ił miesz­kań­ców. O spra­wie pisał mie­siąc temu Tygo­dnik 7 Dni. Ludzie prze­stra­szy­li się, że doszło do prze­stęp­stwa. Poin­for­mo­wa­li poli­cję, któ­ra zain­te­re­so­wa­ła się zna­le­zi­skiem.

Wyty­po­wa­no nawet rodzi­nę, do któ­rej teo­re­tycz­nie mógł on nale­żeć. Kobie­ta, z któ­rą skon­tak­to­wa­li się funk­cjo­na­riu­sze, zaprze­czy­ła jed­nak, by wózek nale­żał do niej. Nie odno­to­wa­no tak­że żad­nej kra­dzie­ży, a tym bar­dziej zagi­nię­cia dziec­ka. Osta­tecz­nie wózek tra­fił do biu­ra rze­czy zna­le­zio­nych.

Mie­ści się ono przy Wydzia­le Zamó­wień Publicz­nych i Admi­ni­stra­cji

Plac Wol­no­ści 13 (II pię­tro, pok nr 30)
47 – 220 Kędzie­rzyn-Koź­le

Kon­takt: Mag­da­le­na Rozen­baj­gier, tel. 77 40 52 710, 77 40 52 740

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting