Punkt nocnej i świątecznej opieki medycznej przy ul. Judyma zawieszony. Do kiedy?

Powo­dem cza­so­we­go zamknię­cia jest brak obsa­dy lekar­skiej. Powiat i NFZ już szu­ka­ją medy­ków do pra­cy w tym miej­scu.

Kil­ka dni temu w punk­cie noc­nej i świą­tecz­nej opie­ki medycz­nej przy uli­cy Judy­ma poja­wił się pacjent z zaka­że­niem. Nie­ste­ty, nie ujaw­nił on wszyst­kich infor­ma­cji, któ­re powin­ny się przy­czy­nić do jego izo­la­cji. W efek­cie został zara­żo­ny lekarz. Koro­na­wi­ru­sem zaka­że­ni zosta­li tak­że dwa ratow­ni­cy medycz­ni, któ­rych sta­cja znaj­du­je się przy punk­cie noc­nej i świą­tecz­nej opie­ki medycz­nej.

W efek­cie obec­nie nie ma nie­zbęd­nej obsa­dy lekar­skiej do funk­cjo­no­wa­nia punk­tu. Został on więc zawie­szo­ny.

- To sytu­acja, któ­rej nie moż­na było wcze­śniej prze­wi­dzieć, a dyrek­cja szpi­ta­la robi wszyst­ko, by jak naj­szyb­ciej przy­wró­cić punkt opie­ki przy ul. Judy­ma — poin­for­mo­wał Adam Leci­bil ze Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia zwró­cił się już do pre­ze­sa Związ­ku Pra­co­daw­ców Opie­ki Medycz­nej Opolsz­czy­zny z proś­bą o pomoc w zabez­pie­cze­niu kadry lekar­skiej. Człon­ka­mi związ­ku są rów­nież leka­rze rodzin­ni.

Pacjen­ci z powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, któ­rzy będą wyma­ga­li opie­ki medycz­nej nocą oraz w świę­ta, powin­ni kie­ro­wać się do punk­tów, któ­re znaj­du­ją się w szpi­ta­lach w Strzel­cach Opol­skich, Krap­ko­wi­cach lub Głub­czy­cach.

Sta­ro­stwo zapew­nia, że poin­for­mu­je kie­dy tyl­ko uda się skom­ple­to­wać zało­gę punk­tu. Wów­czas nie­zwłocz­nie zosta­nie on uru­cho­mio­ny.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting