Punkt masowych szczepień powstanie w budynku po podstawówce nr 6

Infor­ma­cję na ten temat prze­ka­za­ło Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

O tym, że w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu powsta­nie duży punkt szcze­pień wia­do­mo było już pod kil­ku­na­stu dni. Nie poda­no jed­nak loka­li­za­cji. We wto­rek sta­ro­stwo odkry­ło wszyst­kie kar­ty.

- Będzie­my goto­wi, by w przy­szłym tygo­dniu roz­po­cząć maso­we szcze­pie­nia w naszym powie­cie — poin­for­mo­wał Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy sta­ro­stwa. — Maso­wy punkt szcze­pień we współ­pra­cy z mia­stem uru­cho­mi­my w byłej szko­le pod­sta­wo­wej nr 6 przy ul. Stal­ma­cha 20 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Cze­ka nas jesz­cze spo­ro pra­cy orga­ni­za­cyj­nej, by jak naj­le­piej przy­go­to­wać pomiesz­cze­nia pod kon­tem bez­pie­czeń­stwa, ale i szyb­ko­ści wyko­ny­wa­nia szcze­pień.

W zależ­no­ści od tego, jak szyb­ko szcze­pion­ki będą tra­fia­ły do punk­tu od pro­du­cen­tów, będzie on w sta­nie zaszcze­pić oko­ło 6 tysię­cy miesz­kań­ców tygo­dnio­wo. Infor­ma­cje o tym, jak reje­stro­wać się do zabie­gów sta­ro­stwo poda w cią­gu naj­bliż­szych dni.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting