Puchar Polski zostaje w Kędzierzynie!

Kolej­ny wiel­ki suk­ces siat­ka­rzy ZAKSY Kędzie­rzyn-Koź­le. Nasza dru­ży­na wygra­ła fina­ło­wy mecz Pucha­ru Pol­ski z Jastrzęb­skim Węglem.

Kędzie­rzyn-Koź­le jest sto­li­cą pol­skiej siat­ków­ki i nie­dziel­ny mecz jest tyl­ko kolej­nym dowo­dem na tę bez­sprzecz­ną tezę. Siat­ka­rze ZAKSY Kędzie­rzyn-Koź­le 27 lute­go po raz kolej­ny zdo­by­li Puchar Pol­ski. To wiel­ki suk­ces nasze­go zespo­łu.

Od począt­ku fina­ło­we­go meczu z Jastrzęb­skim Węglem było wia­do­mo, że kędzie­rzyń­ska dru­ży­na jest fawo­ry­tem zawo­dów. Pew­ne ata­ki Olka Śliw­ki i Łuka­sza Kacz­mar­ka dały nam kil­ku punk­to­wą prze­wa­gę w poło­wie seta. W trud­nych sytu­acjach nie zawo­dził Alek­san­der Śliw­ka, w efek­cie wygra­li­śmy 25 – 20.

Po zna­ko­mi­tym począt­ku kolej­ne­go seta i punk­to­wej zagryw­ce Davi­da Smi­tha jastrzę­bia­nie odsko­czy­li nam na dwa punk­ty. Sytu­ację uspo­ko­iła seria zagry­wek Kami­la Seme­niu­ka. Kędzie­rzy­nia­nie uzy­ska­li pię­cio­punk­to­wą prze­wa­gę, któ­rą sys­te­ma­tycz­nie zwięk­sza­li. Skoć­zy­lo się 25:15. W trze­ciej odsło­nie meczu rów­nież kon­tro­wa­li­śmy grę, znów nie do zatrzy­ma­nia był rów­nież Kamil Seme­niuk. Na tak gra­ją­cą ZAKSĘ jastrzę­bia­nie nie byli w sta­nie zna­leźć spo­so­bu. Spo­tka­nie zakoń­czy­ło się wyni­kiem 25:19.

fot. ZAKSA

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting