Pub Beczka przy ul. Reja gra z orkiestrą

W nie­dzie­lę finał kolej­nej edy­cji Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy.

W tego­rocz­ną edy­cję WOŚP zaan­ga­żu­je się mię­dzy inny­mi kędzie­rzyń­ski pub Becz­ka. “W nie­dzie­lę jubi­le­uszo­wa Let­nia Zady­ma w Środ­ku Zimy. Na 30. finał WOŚP zjed­no­czy­my nasze siły na całym świe­cie. W tym szcze­gól­nym dniu chce­my z naszej stro­ny wes­przeć rów­nież wolon­ta­riu­szy, któ­rzy dziel­nie czy zim­no, deszcz, śnieg czy mróz prze­mie­rza­ją uli­ce nasze­go mia­sta” — napi­sa­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych pra­cow­ni­cy pubu. Wolon­ta­riu­sze będą mogli się tam ogrzać przy komin­ku, cze­kać będzie na nich gorą­ca her­ba­ta z poma­rań­czą, goź­dzi­ka­mi i imbi­rem.

30. Finał WOŚP zagra 30 stycz­nia 2022 roku dla zapew­nie­nia naj­wyż­szych stan­dar­dów dia­gno­sty­ki i lecze­nia wzro­ku u dzie­ci. Oddzia­ły i pod­od­dzia­ły oku­li­sty­ki dzie­cię­cej oraz wydzie­lo­ne łóż­ka dzie­cię­ce w oddzia­łach oku­li­sty­ki dla doro­słych dzia­ła­ją w 25 ośrod­kach w 17 mia­stach Pol­ski. W całym kra­ju są też porad­nie oku­li­sty­ki dzie­cię­cej, któ­re rów­nież wyma­ga­ją wypo­sa­że­nia w nowo­cze­sny sprzęt oku­li­stycz­ny. Rok­rocz­nie na oddzia­łach oku­li­sty­ki dzie­cię­cej hospi­ta­li­zo­wa­nych jest kil­ka­na­ście tysię­cy pacjen­tów.

Za pie­nią­dze zbie­ra­ne w nie­dzie­le m.in. na uli­cach Kędzie­rzy­na-Koź­la kupo­wa­ne będą: angio­gra­fy dwu­płasz­czy­zno­we do lecze­nia siat­ków­cza­ka — naj­częst­sze­go nowo­two­ru zło­śli­we­go gał­ki ocznej u dzie­ci, oftal­mo­sko­py do bada­nia dna oka, lam­py szcze­li­no­we do dia­gno­sty­ki przed­nie­go odcin­ka oka, tono­me­try do pomia­ru ciśnie­nia śród­gał­ko­we­go, mikro­sko­py i wie­le innych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting