Przygarnij psiaka ze schroniska | 7DNI Przygarnij psiaka ze schroniska - 7DNI

Przygarnij psiaka ze schroniska

BUMER to duża, kudła­ta kula nie­spo­ży­tej ener­gii. Wszę­dzie go peł­no i zawsze ma ocho­tę coś spso­cić. Uwiel­bia ludzi, uwiel­bia inne zwie­rzę­ta, kocha uwa­gę. Ten pięk­ny, led­wie dwu­let­ni psiak tra­fił do nas w lip­cu tego roku z nie­sław­ne­go schro­ni­ska w Rady­sach, i od pierw­sze­go dnia ścią­ga spoj­rze­nia wie­lu odwie­dza­ją­cych nas ludzi, nie­ste­ty nikt jesz­cze nie zade­kla­ro­wał chę­ci prze­gar­nię­cia go na sta­łe. BUMER szu­ka wła­ści­cie­li przede wszyst­kim kocha­ją­cych, ale rów­nież aktyw­nych, któ­rzy zapew­nią mu odpo­wied­nią ilość ruchu.

Kon­takt w spra­wie adop­cji

Schro­ni­sko dla Bez­dom­nych Zwie­rząt
ul. Gli­wic­ka 20
47 – 224 Kędzie­rzyn – Koź­le
tel. 77 483 85 28
tel. kom. 604 229 961
e-mail schroniskokk@gmail.com

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting