Przekroczył prędkość o 20 km/h. A to był dopiero początek kłopotów | 7DNI Przekroczył prędkość o 20 km/h. A to był dopiero początek kłopotów - 7DNI

Przekroczył prędkość o 20 km/h. A to był dopiero początek kłopotów

37-latek zatrzy­ma­ny przez poli­cję oka­zał się recy­dy­wi­stą.

Miesz­kań­co­wi powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go gro­zi teraz do 5 lat wię­zie­nia. Taka może być łącz­na kara za sze­reg prze­wi­nień jakie ma na swo­im kon­cie.

- Wczo­raj oko­ło godzi­ny 22:00 poli­cjan­ci z kędzie­rzyń­sko-koziel­skiej dro­gów­ki na ul. Wyspiań­skie­go zatrzy­ma­li do kon­tro­li kie­row­cę audi. Męż­czy­zna na obo­wią­zu­ją­cej „pięć­dzie­siąt­ce” jechał z pręd­ko­ścią 70 km/h — infor­mu­je komi­sarz Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

W trak­cie spraw­dza­nia danych spraw­cy wykro­cze­nia, funk­cjo­na­riu­sze usta­li­li, że męż­czy­zna ma sądo­wy zakaz pro­wa­dze­nia pojaz­da­mi mecha­nicz­ny­mi. Dodat­ko­wo był poszu­ki­wa­ny celem odby­cia kary 100 dni pozba­wie­nia wol­no­ści za pro­wa­dze­nie pojaz­du w sta­nie nie­trzeź­wo­ści.
Męż­czy­zna został zatrzy­ma­ny i tra­fił do aresz­tu, gdzie będzie odby­wał wcze­śniej zasą­dzo­ną karę.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting