Przedsiębiorcy z Kędzierzyna-Koźla mogą liczyć na doradców ZUS

Dwóch eks­per­tów jest do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców powia­tu. Reje­stra­cja pro­wa­dzo­na jest przez inter­net.

Część przed­się­bior­ców, szcze­gól­nie pro­wa­dzą­cych mikro­fir­my, narze­ka na czę­sto zmie­nia­ją­ce się prze­pi­sy. Wąt­pli­wo­ści doty­czą m.in. pra­wa doty­czą­ce­go ubez­pie­czeń spo­łecz­nych.

Dla­te­go ZUZ wyzna­czył tzw. “dorad­ców płat­ni­ków skła­dek”. Z ich bez­płat­nych usług moż­na sko­rzy­stać w inspek­to­ra­cie ZUS w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

W kędzie­rzyń­skim inspek­to­ra­cie ZUS dorad­ców jest dwóch, w woje­wódz­twie opol­skim 15, a w całej Pol­sce rolę dorad­ców peł­ni 732 kon­sul­tan­tów. Nowa usłu­ga to efekt zmian w opła­ca­niu skła­dek.

W stycz­niu, przed­się­bior­cy po raz pierw­szy doko­ny­wa­li wpłat na indy­wi­du­al­ny numer rachun­ku skład­ko­we­go. Poza uprosz­cze­niem spo­so­bu wpła­ty, zmia­nie uległ spo­sób ich księ­go­wa­nia w ZUS. U czę­ści przed­się­bior­ców mogło to spo­wo­do­wać nie­do­pła­tę, bo w przy­pad­ku zale­gło­ści na kon­cie płat­ni­ka, stycz­nio­we wpła­ty pokry­ły naj­pierw zadłu­że­nie, a w następ­nej kolej­no­ści bie­żą­ce zobo­wią­za­nia.

Dorad­ca płat­ni­ka odpo­wie na wszyst­kie pyta­nia z zakre­su ubez­pie­czeń i skła­dek. Na przy­kład wyja­śni dokład­nie z cze­go wyni­ka nie­do­pła­ta i jak ją usu­nąć. Z usług dorad­cy każ­dy płat­nik może sko­rzy­stać cał­ko­wi­cie za dar­mo.

- Dorad­ca­mi płat­ni­ka zosta­li naj­bar­dziej doświad­cze­ni pra­cow­ni­cy, któ­rzy są po spe­cjal­nych szko­le­niach i testach. Te oso­by mają nie tyl­ko prze­ka­zy­wać wie­dzę ale być dla wła­ści­cie­li firm prze­wod­ni­kiem w dzie­dzi­nie e-skład­ki i w ogó­le roz­li­czeń z ZUS – mówi Seba­stian Szczu­rek, Regio­nal­ny Rzecz­nik Pra­so­wy ZUS na Opolsz­czyź­nie. – Przez to zaś gwa­ran­tu­je­my, że każ­dy z naszych płat­ni­ków nie tyl­ko otrzy­ma facho­wą odpo­wiedź na pyta­nia, ale też pomoc w wypeł­nie­niu doku­men­tów czy zało­że­niu indy­wi­du­al­ne­go kon­ta na por­ta­lu PUE ZUS – pod­kre­śla rzecz­nik.

Dorad­cę płat­ni­ka znaj­dziesz na sali obsłu­gi klien­tów w każ­dej pla­ców­ce Zakła­du
w woje­wódz­twie opol­skim. Na ekra­nie bile­to­ma­tu wybierz „Składki/Ubezpieczenia”,
a następ­nie „Dorad­ca płat­ni­ka”.

Jeśli masz już kon­to na Plat­for­mie Usług Elek­tro­nicz­nych ZUS, wizy­tę u dorad­cy możesz zare­zer­wo­wać przez Inter­net. Nie musisz wte­dy cze­kać w sali obsłu­gi na swo­ją kolej­ność.
• Wejdź na stro­nę www.zus.pl i zalo­guj się na PUE
• W pane­lu głów­nym PUE, po lewej stro­nie ekra­nu, wybierz opcję „Rezer­wa­cja wizyt”
• Wybierz pla­ców­kę ZUS, w któ­rej chcesz zare­zer­wo­wać wizy­tę
• Klik­nij „Wybierz gru­pę spraw”, potem „Składki/Ubezpieczenia”, póź­niej „Dorad­ca płat­ni­ka” i następ­nie „Dalej”
• Wybierz dzień i godzi­nę wizy­ty u dorad­cy

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting