Przedłuża się remont drogi do Cisowej

Pier­wot­nie mia­ła zostać otwar­ta w listo­pa­dzie, potem mówio­no o ter­mi­nie przed świę­ta­mi. Ale trze­ba będzie pocze­kać do stycz­nia.

Remont dro­gi z osie­dla Kuź­nicz­ki do Ciso­wej jest wyjąt­ko­wo uciąż­li­wy dla miesz­kań­ców. Objazd pro­wa­dzi przez Lenar­to­wi­ce (krót­sza wer­sja), albo Sła­wię­ci­ce (dłuż­sza, ale lep­sza dro­ga).

Kie­row­com obie­cy­wa­no, że pra­ce zakoń­czą się w listo­pa­dzie. Tak się jed­nak nie sta­ło i wyzna­czo­no dru­gi ter­min: przed świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia. Ale już wia­do­mo, że i ten nie zosta­nie dotrzy­ma­ny. Jak poin­for­mo­wał dyrek­tor Powia­to­we­go Zarzą­du Dróg Arka­diusz Kryś obec­nie bra­ny pod uwa­gę ter­min to pierw­szy tydzień stycz­nia.
Cała inwe­sty­cja będzie kosz­to­wa­ła ponad 12 mln zło­tych. To naj­więk­sza dro­go­wa inwe­sty­cja powia­tu po budo­wie nowe­go mostu w Cisku.

Pra­ce zosta­ły podzie­lo­ne na dwa eta­py. Dro­ga do Zale­sia Ślą­skie­go prze­bie­ga przez dwa mosty i prze­pust, dla­te­go jej remont nie jest typo­wą i pro­stą inwe­sty­cją. Prze­bu­do­wa obej­mu­je remont 6 km dro­gi oraz budo­wę nowej dwu­pa­smo­wej ścież­ki rowe­ro­wej. Pla­no­wa­na jest rów­nież budo­wa kana­li­za­cji desz­czo­wej w Ciso­wej oraz prze­bu­do­wa sie­ci ener­ge­tycz­nej i sani­tar­nej.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting