Przeciekają zbiorniki zmagazynowane nielegalnie w kozielskim porcie

W ponie­dzia­łek po połu­dniu na pla­cu przy ul. Por­to­wej inter­we­nio­wa­li stra­ża­cy. Wyciek uda­ło się opa­no­wać.

Tego się moż­na było spo­dzie­wać. Zbior­ni­ki z odpa­da­mi che­micz­ny­mi zma­ga­zy­no­wa­ny­mi w koziel­skim por­cie nie dają gwa­ran­cji, że tru­ją­ce sub­stan­cje nie dosta­ną się do śro­do­wi­ska. O inter­wen­cji przy ul. Por­to­wej poin­for­mo­wa­li w ponie­dzia­łek stra­ża­cy z PSP Kędzie­rzyn-Koź­le.

- Dzi­siaj zastę­py z JRG1JRG2 oraz zastęp z OSP Kłod­ni­ca inter­we­nio­wa­ły przy ul. Por­to­wej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, gdzie doszło do roz­sz­czel­nie­nia becz­ki, w któ­rej znaj­do­wa­ły się odpa­dy nie­bez­piecz­ne. Becz­ki zosta­ły zabez­pie­czo­ne, a sub­stan­cje zneu­tra­li­zo­wa­ne — prze­ka­zał za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych ktp. Woj­ciech Żucho­ra, rzecz­nik PSP Kędzie­rzyn-Koź­le.

Dwa nie­le­gal­ne maga­zy­ny sub­stan­cji che­micz­nych zna­le­zio­no w koziel­skim por­cie w listo­pa­dzie 2020 roku. Znaj­du­ją się przy wspo­mnia­nej uli­cy Por­to­wej oraz przy Cheł­moń­skie­go. W spra­wę zamie­sza­na jest ta sama fir­ma, któ­ra mia­ła do czy­nie­nia z potęż­ną ilo­ścią che­mi­ka­liów zma­ga­zy­no­wa­nych pota­jem­nie w Skar­bi­mie­rzu w 2020 roku, któ­rych koszt uty­li­za­cji osza­co­wa­no na ponad 10 milio­nów zło­tych. Śledz­two w tej spra­wie pro­wa­dzi pro­ku­ra­tu­ra.

fot. KP PSP

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting