Przebudowują kozielski szpital od środka. Będą dwie strefy

Trwa­ją przy­go­to­wa­nia do czę­ścio­we­go prze­kształ­ce­nia szpi­ta­la jed­no­imien­ne­go w wie­lo­od­dzia­ło­wy. Ma być goto­wy już za sie­dem dni.

Duże pra­ce budow­la­ne trwa­ją przy tzw. łącz­ni­ku sta­rej i nowej czę­ści koziel­skie­go szpi­ta­la. Prze­bi­ja­ne są tune­le, wyty­cza­ne osob­ne wej­ścia. Wszyst­ko po to, aby już 22 czerw­ca szpi­tal mógł funk­cjo­no­wać w podwój­nej roli: jako lecz­ni­ca dla osób zaka­żo­nych SARS CoV-2 oraz pozo­sta­łych pacjen­tów nie podej­rze­wa­nych o obec­ność koro­na­wi­ru­sa.

Pod­czas ponie­dział­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej sta­ro­sta powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go Mał­go­rza­ta Tudaj i dyrek­tor szpi­ta­la Jaro­sław Koń­czy­ło potwier­dzi­li, że pra­ce przy prze­kształ­ca­niu szpi­ta­la są zaawan­so­wa­ne i że wszyst­ko idzie w dobrym kie­run­ku.

- Podzie­li­li­śmy per­so­nel na dwie gru­py. Oso­by pra­cu­ją­ce z pacjen­ta­mi zaka­żo­ny­mi i oso­by odse­pa­ro­wa­ne od zaka­żo­nych. Nasz per­so­nel ma sta­ły i natych­mia­sto­wy dostęp do testów w kie­run­ku obec­no­ści koro­na­wi­ru­sa – prze­ka­zał szef SP ZOZ Jaro­sław Koń­czy­ło.

Już wia­do­mo, że w sta­rej for­mu­le (czy­li dla pacjen­tów bez zaka­że­nia) z powro­tem funk­cjo­no­wać będą nastę­pu­ją­ce odzia­ły: Oddział Chi­rur­gii Ogól­nej, Oddział Laryn­go­lo­gicz­ny, Oddział Oku­li­stycz­ny, Oddział Uro­lo­gii oraz Oddział Neu­ro­lo­gii z pod­od­dzia­łem uda­ro­wym, Szpi­tal­ny Oddział Ratun­ko­wy, Oddział Inten­syw­nej Opie­ki Medycz­nej i Oddział Gine­ko­lo­gii i Położ­nic­twa. Na razie nie ma decy­zji co do oddzia­łu dzie­cię­ce­go.

Mak­sy­mal­nie zabez­pie­czo­ne będzie też bez­pie­czeń­stwo pacjen­tów “odmro­żo­nej” czę­ści szpi­ta­la. Przed przy­ję­ciem do lecz­ni­cy będą oni bada­ni na obec­ność wiru­sa SARS-CoVC-2.

- Wpro­wa­dza­my ankie­ty dla wszyst­kich pacjen­tów, oce­nia­ją­ce ryzy­ko prze­nie­sie­nia zaka­że­nia i umoż­li­wia­ją­ce pod­ję­cie decy­zji, co do postę­po­wa­nia z pacjen­tem. Wpro­wa­dzi­li­śmy pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa i postę­po­wa­nia dla per­so­ne­lu i kła­dzie­my nacisk na rygo­ry­stycz­ne ich prze­strze­ga­nie — doda­je dyrek­tor Koń­czy­ło.

Odmro­że­nie” szpi­ta­la w istot­ny spo­sób zwięk­szy dostęp­ność do spe­cja­li­stycz­nej opie­ki medycz­nej dla miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie. Kolej­nym eta­pem ma być powrót do POZ-etów.

- Mam nadzie­ję, że i POZ-ety będą powo­li wra­cać do nor­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia — powie­dział dyrek­tor Jaro­sław Koń­czy­ło.

Już od ponad 2 mie­się­cy taką prak­ty­kę medycz­ną świad­czy m.in. Kli­ni­ka Nova, któ­ra udo­stęp­nia pod­sta­wo­wą opie­kę medycz­ną w POZ w Sła­wię­ci­cach i w Koź­lu przy ul.Łukasiewicza oraz w samej sie­dzi­bie Kli­ni­ki przy Kło­so­wej w Kłod­ni­cy, gdzie przyj­mo­wa­ni są pacjen­ci do spe­cja­li­stów i wyko­ny­wa­ne są zabie­gi ope­ra­cyj­ne pla­no­we i pil­ne.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting