Prokuratura chce przesłuchać kolejnych zawodników Zaksy

Sta­tus pokrzyw­dzo­nych w afe­rze może mieć trzech kolej­nych siat­ka­rzy. Zezna­nia mają zło­żyć w swo­ich kra­jach.

Cho­dzi o byłych już zawod­ni­ków Zaksy, mię­dzy inny­mi Dic­ka Kooy, któ­ry miesz­ka w Holan­dii. Opol­ska pro­ku­ra­tu­ra zwró­ci­ła się do tam­tej­szych śled­czych, aby w ramach euro­pej­skie­go naka­zu docho­dze­nio­we­go spraw­dzo­no, czy rów­nież zosta­li poszko­do­wa­ni przez Toma­sza D.

Jeśli się to potwier­dzi, wów­czas były mene­dżer Zaksy usły­szy roz­sze­rzo­ne zarzu­ty. Łącz­nie z całą spra­wą może być zwią­za­nych aż 6 osób (dotych­czas mówio­no o dwóch poszko­do­wa­nych).

Do zatrzy­ma­nia byłe­go mene­dże­ra Zaksy doszło w lutym w War­sza­wie. Oka­za­ło się, że prze­by­wał tam od dłuż­sze­go cza­su (wcze­śniej podej­rze­wa­no, że wyje­chał za gra­ni­cę).

Dzień póź­niej został prze­wie­zio­ny do Pro­ku­ra­tu­ry Okrę­go­wej w Opo­lu, a po prze­słu­cha­niu tra­fił na posie­dze­nie aresz­to­we. Sąd zde­cy­do­wał, że naj­bliż­sze trzy mie­sią­ce spę­dzi za krat­ka­mi.

– Tomasz D. usły­szał dwa zarzu­ty. Przy­własz­cze­nia znacz­nych kwot pie­nię­dzy na szko­dę dwóch zawod­ni­ków Zaksy Kędzie­rzyn-Koź­le. Męż­czy­zna przy­znał się do popeł­nie­nia zarzu­ca­nych mu czy­nów. Zło­żył wyja­śnie­nia, któ­re będą jed­nak wyma­gać wery­fi­ka­cji. Na wnio­sek pro­ku­ra­to­ra Sąd Rejo­no­wy w Opo­lu zasto­so­wał wobec Toma­sza D. tym­cza­so­we aresz­to­wa­nie na 3 mie­sią­ce – poin­for­mo­wał pro­ku­ra­tor Sta­ni­sław Bar z Pro­ku­ra­tu­ry Okrę­go­wej w Opo­lu.

Śled­czy usta­li­li, że z kont ban­ko­wych bel­gij­skie­go przyj­mu­ją­ce­go, Sama Deroo oraz fran­cu­skie­go roz­gry­wa­ją­ce­go Zaksy, Ban­ja­mi­na Toniut­tie­go znik­nę­ło jakiś czas temu ponad milion zło­tych, któ­re to pie­nią­dze miał wpła­cić – jako należ­no­ści podat­ko­we – ówcze­sny mene­dżer kędzie­rzyń­skie­go klu­bu Tomasz D.

Tomasz D. peł­nił funk­cję mena­dże­ra kędzie­rzyń­skie­go klu­bu w latach 2012 – 2018, a wcze­śniej był zawod­ni­kiem Far­ta Kiel­ce, gdzie zakoń­czył karie­rę spor­to­wą.

W mar­cu jego rodzi­na wpła­ci­ła 500 tys. zło­tych porę­cze­nia mająt­ko­we­go, dzię­ki któ­re­mu wyszedł on na wol­ność i odpo­wia­da z wol­nej sto­py.

fot. zaksa.pl

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting