Profesor Andrzej Niwiński z ostatnim wykładem o starożytnym Egipcie w Kędzierzynie-Koźlu

Po raz pią­ty, 24 lip­ca miesz­kań­cy nasze­go mia­sta zosta­li zapro­sze­ni na wykład o sta­ro­żyt­nym Egip­cie. Tym razem mogli­śmy towa­rzy­szyć budow­ni­czym pira­mid i innych monu­men­tal­nych budow­li.

Kolej­ny raz pro­fe­sor zapo­znał pasjo­na­tów histo­rii z frag­men­tem dzie­jów, o któ­rym wpraw­dzie sły­sze­li­śmy pod­czas szkol­nych lek­cji lecz kul­tu­ra maso­wa stwo­rzy­ła wie­le błęd­nych wyobra­żeń na temat budow­ni­czych sta­ro­żyt­nych budow­li. Czy pira­mi­dy napraw­dę wzno­si­li nie­wol­ni­cy? A może jak pisze Erich von Daeni­ken zbu­do­wa­li je przy­by­sze z poza­ziem­skich cywi­li­za­cji?
 — Wszyst­kie monu­men­tal­ne budow­le wzno­szo­no w krót­kim okre­sie wyle­wów Nilu, czy­li w okre­sie lip­ca i sierp­nia – mówił prof. Niwiń­ski – Do prac budow­la­nych wyko­rzy­sty­wa­no rol­ni­ków, któ­rzy sta­no­wi­li ponad 90% spo­łe­czeń­stwa i w mie­sią­cach let­nich nie mie­li pra­cy – dodał.

Sta­ro­żyt­ni Egip­cja­nie wzno­si­li budow­le o wyso­ko­ści nawet 18 metrów czy­li dzi­siej­szych 6 -7 pię­tro­wych budyn­ków. Obe­li­ski były jesz­cze wyż­sze, osią­ga­ły ponad 30 metrów wyso­ko­ści i wyku­te były z jed­ne­go kawał­ka gra­ni­tu. Nie­wie­le osób wie, iż wznie­sio­ne przez sta­ro­żyt­nych Egip­cjan for­te­ce nigdy nie zosta­ły zdo­by­te.

- Dla­cze­go pira­mi­dy uwa­ża­no za cud świa­ta? Czy są one pięk­ne ? — pytał pro­fe­sor Niwiń­ski — W sta­ro­żyt­no­ści wyglą­da­ły one zupeł­nie ina­czej. — wyja­śnił — Pokry­te były bia­łą okła­dzi­ną wapien­ną, brze­gi pira­mi­dy two­rzy­ły gigan­tycz­ne lustra, a słoń­ce odbi­ja­ło się w tych lustrach. — dodał pro­fe­sor. Fara­on po śmier­ci miał według wie­rzeń sta­ro­żyt­nych Egip­cjan łączyć się w ten spo­sób ze swo­im ojcem Słoń­cem.

Miłym akcen­tem koń­czą­cym wykła­dy w naszym mie­ście było loso­wa­nie ksią­żek prof. Niwiń­skie­go oraz zwie­dza­nie wraz z pro­fe­so­rem wysta­wy pt. „Tajem­ni­ce sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu i ich odkry­wa­nie” w Gale­rii Strych w Domu Kul­tu­ry „Koź­le”. Orga­ni­za­to­rem wszyst­kich wykła­dów oraz wysta­wy było Muzeum Zie­mi Koziel­skiej w orga­ni­za­cji.

REKLAMA



Protection Plugin made by Web Hosting