Próbki odpadów chemicznych pojechały do laboratorium

Poli­cja i straż pożar­na doli­czy­ły się 1500 zbior­ni­ków z nie­zna­ny­mi sub­stan­cja­mi, któ­re zosta­ły zma­ga­zy­no­wa­ne w koziel­skim por­cie.

Na miej­scu od czwart­ku pra­co­wa­li poli­cjan­ci z komen­dy powia­to­wej oraz woje­wódz­kiej, w tym tech­ni­cy kry­mi­na­li­stycz­ni, stra­ża­cy z jed­no­stek w Koź­lu i Azo­tach oraz pra­cow­ni­cy Woje­wódz­kie­go Inspek­to­ra­tu Ochro­ny Śro­do­wi­ska.

Prób­ki sub­stan­cji zosta­ły pobra­ne w pią­tek i poje­cha­ły już do labo­ra­to­rium. Na razie nie wia­do­mo, kie­dy moż­na spo­dzie­wać się wyni­ków. Spra­wą wyja­śnie­nia do kogo nale­żą odpa­dy che­micz­ne, zaj­mie się WIOŚ i poli­cja z sek­cji do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią gospo­dar­czą.

Wia­do­mo, że w koziel­skim por­cie zma­ga­zy­no­wa­no 1500 zbior­ni­ków o pojem­no­ści 1000 litrów każ­dy. Wła­ści­ciel maga­zy­nów, gdzie zosta­ły one zło­żo­ne, nie miał pozwo­le­nia na skła­do­wa­nie che­mi­ka­liów. Naj­waż­niej­sza infor­ma­cja jest jed­nak taka, że nie są one uszko­dzo­ne i że żad­ne sub­stan­cje nie wydo­sta­ją się na zewnątrz.

Jeśli szyb­ko nie uda się namie­rzyć odpo­wie­dzial­ne­go za spro­wa­dze­nie do koziel­skie­go por­tu che­mi­ków, wów­czas for­mal­ny obo­wią­zek uty­li­za­cji odpa­dów spad­nie na gmi­nę Kędzie­rzyn-Koź­le. Może to być bar­dzo kosz­tow­ne. Nie­daw­no koszt uty­li­za­cji podob­nej ilo­ści che­mi­ka­liów zna­le­zio­nych na Opolsz­czyź­nie osza­co­wa­no na — baga­te­la — 11 milio­nów zło­tych.

Fot. KPPSP Kędzie­rzyn-Koź­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting