Prezydent Sabina Nowosielska pracuje w izolacji. Ma koronawirusa

Infor­ma­cję tę prze­ka­za­ła sama Sabi­na Nowo­siel­ska na swo­im ofi­cjal­nym pro­fi­lu face­bo­oko­wym. Pod­kre­śla, że czu­je się dobrze i że moż­na pra­co­wać zdal­nie.

Sabi­na Nowo­siel­ska we wto­rek otrzy­ma­ła wynik bada­nia na obec­ność koro­na­wi­ru­sa. Oka­za­ło się, że jest pozy­tyw­ny.

Przez następne kilkanaście dni będę prze­by­wać w izo­la­cji domo­wej. Czu­ję się na tyle dobrze, że mogę pra­co­wać zdal­nie. Jestem w sta­łym kon­tak­cie z zastępcami oraz współpracownikami. Liczę na szyb­ki powrót do zdro­wia. Ape­lu­ję do wszyst­kich Miesz­kań­ców: dbaj­cie o sie­bie” — napi­sa­ła pani pre­zy­dent.

To kolej­ny opol­ski samo­rzą­do­wiec u któ­re­go zdia­gno­zo­wa­no COVID-19. W zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści przy­pad­ków poli­ty­cy jako pierw­si infor­mu­ją opi­nię publicz­ną o tym fak­cie. Wyjąt­ko­wo cięż­ko COVID-19 prze­cho­dzi­li do tej pory rad­ni z Kędzie­rzy­na-Koź­la: Piotr Jahn i Robert Węgrzyn. Prze­by­wa­li w szpi­ta­lach, koniecz­na była m.in. tle­no­te­ra­pia. Więk­szość osób prze­cho­dzi jed­nak zaka­że­nie ską­po obja­wo­wo.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting