Praca w „Azotach” to dla wielu spełnienie marzeń

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zapre­zen­to­wa­ła się na Tar­gach Pra­cy i Edu­ka­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Sto­isko fir­my od lat ucho­dzą­cej za jed­ne­go z naj­lep­szych pra­co­daw­ców w regio­nie cie­szy­ło się wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem.

Nic dziw­ne­go: pra­ca w tak reno­mo­wa­nej fir­mie jest marze­niem wie­lu, dla­te­go szan­sa zapo­zna­nia się z zasa­da­mi rekru­ta­cji, ocze­ki­wa­nia­mi Gru­py Azo­ty ZAK S.A. wzglę­dem kan­dy­da­tów oraz moż­li­wo­ścia­mi uzy­ska­nia posa­dy w Spół­ce jest nie lada oka­zją. Taką moż­li­wość dały czwart­ko­we Tar­gi Pra­cy i Edu­ka­cji, zor­ga­ni­zo­wa­ne w hali spor­to­wej Śród­mie­ście.
– Jesz­cze cze­ka nas kil­ka lat edu­ka­cji, ale już teraz inte­re­su­je­my się ofer­ta­mi pra­cy w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A., gdyż to wła­śnie tu chcia­ły­by­śmy pra­co­wać – mówi­ły pod­czas tar­gów uczen­ni­ce gim­na­zjum z Solar­nii (na zdję­ciu).

Tar­gi adre­so­wa­ne były zarów­no do osób nie mają­cych obec­nie zatrud­nie­nia, jak i kie­ru­ją­cych się zasa­dą „szu­kaj pra­cy gdy ją masz” i chcą­cych w związ­ku z tym zmie­nić pra­co­daw­cę, prze­kwa­li­fi­ko­wać się, ukoń­czyć kur­sy i szko­le­nia. Dla osób zamie­rza­ją­cych zmie­nić miej­sce pra­cy na bar­dziej atrak­cyj­ne szcze­gól­nie inte­re­su­ją­ca oka­za­ła się ofer­ta Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A.

– Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. jest postrze­ga­na jako atrak­cyj­ny pra­co­daw­ca, nie może­my narze­kać na brak zain­te­re­so­wa­nia ze stro­ny kan­dy­da­tów do pra­cy. Mimo to pozo­sta­je­my otwar­ci na rynek i sta­ra­my się wyko­rzy­sty­wać każ­dą oka­zję do nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów z poten­cjal­ną kadrą – wyja­śnia moty­wy uczest­nic­twa w tar­gach Moni­ka Pta­szyń­ska, kie­row­nik Biu­ra Poli­ty­ki Per­so­nal­nej w kędzie­rzyń­skiej spół­ce che­micz­nej.

Czwart­ko­we wyda­rze­nie było oka­zją do zapo­zna­nia się przez poten­cjal­nych kan­dy­da­tów z zasa­da­mi rekru­ta­cji do Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

– Pod­czas tar­gów pra­cy i innych wyda­rzeń bran­żo­wych pre­zen­tu­je­my zain­te­re­so­wa­nym głów­nie mecha­ni­zmy dzia­ła­nia naszej plat­for­my rekru­ta­cyj­nej, któ­ra pozwa­la nam budo­wać obszer­ną i zróż­ni­co­wa­ną bazę kan­dy­da­tów. To nowo­cze­sne narzę­dzie, umoż­li­wia­ją­ce nie tyl­ko rekru­ta­cję na kon­kret­ne sta­no­wi­sko, ale tak­że skła­da­nie apli­ka­cji poprzez narzę­dzie rekru­ta­cji cią­głej – tłu­ma­czy Moni­ka Pta­szyń­ska.
W przy­pad­ku gdy w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. zaist­nie­je potrze­ba zatrud­nie­nia pra­cow­ni­ka w try­bie pil­nym, wystar­czy się­gnąć do bazy, wyse­lek­cjo­no­wać oso­by speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia i zapro­sić do dal­szych roz­mów – bez potrze­by roz­pi­sy­wa­nia rekru­ta­cji od zera.
For­mu­larz rekru­ta­cyj­ny moż­na wypeł­nić na stro­nie rekru­ta­cja. gru­pa­azo­ty. com, gdzie na bie­żą­co zamiesz­cza­ne są ofer­ty pra­cy w całej Gru­pie Azo­ty.

Czwart­ko­we tar­gi sta­no­wi­ły tak­że pro­po­zy­cję dla absol­wen­tów gim­na­zjów z Kędzie­rzy­na-Koź­la i ich rodzi­ców. Moż­na było zapo­znać się z sze­ro­ką ofer­tą edu­ka­cyj­ną szkół śred­nich, w tym z moż­li­wo­ścia­mi kształ­ce­nia w kla­sie che­micz­nej Zespo­łu Szkół nr 3 im. Miko­ła­ja Reja. Są one pro­wa­dzo­ne pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S. A., będą­cej m. in., fun­da­to­rem sty­pen­diów dla naj­lep­szych uczniów. Kla­sy che­micz­ne w Sła­wię­ci­cach kształ­cą poten­cjal­nych pra­cow­ni­ków labo­ra­to­rium, pio­nu nauko­wo-badaw­cze­go i innych jed­no­stek Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting