Pożar na składowisku śmieci opanowany, ale dogaszanie potrwa wiele godzin

Ponad 100 stra­ża­ków wal­czy z ogniem na wysy­pi­sku śmie­ci w Sła­wię­ci­cach.

Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la zosta­li popro­sze­ni i pozo­sta­nie w domach w związ­ku z tru­ją­cą chmu­rą dymu, jaka uno­si­ła się nad mia­stem. Komu­ni­kat w tej spra­wie wydał Urząd Mia­sta: “Nie minę­ły trzy mie­sią­ce, a znów mamy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu dużą akcję ratow­ni­czą. Na skła­do­wi­sku odpa­dów w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wybuchł poważ­ny pożar. Wsku­tek poża­ru w powie­trze unie­sie się wie­le groź­nych sub­stan­cji che­micz­nych. Ape­lu­je­my do miesz­kań­ców, zwłasz­cza naj­bli­żej poło­żo­nych osie­dli, o zamknię­cie okien i nie­prze­by­wa­nie poza budyn­ka­mi.” — czy­ta­my w komu­ni­ka­cie. Do wie­czo­ra nie został on odwo­ła­ny.

Pożar na wysy­pi­sku poja­wił się oko­ło godzi­ny 14.00. Pali­ła się wyso­ka na oko­ło 8 metrów hał­da odpa­dów wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych o wymia­rach 100 na 60 metrów. W akcji gaśni­czej bra­ło udział ponad 100 stra­ża­ków, a tak­że samo­lot i śmi­gło­wiec gaśni­czy.

Przed godzi­ną 20.00 stra­ża­cy poin­for­mo­wa­li, że sytu­acja jest opa­no­wa­na. — Pożar już nam się nie roz­prze­strze­nia. Trwa­ją inten­syw­ne dzia­ła­nia gaśni­cze, poda­wa­na jest duża ilość wody, z powie­trza rów­nież. Dzia­ła­nia na pew­no będą dłu­go­trwa­łe, bo ten ogień na pew­no dostał się w śro­dek tej hał­dy i nie tyl­ko pali się to powierzch­nio­wo. Będzie­my musie­li to roz­gar­niać i wszyst­ko szcze­gó­ło­wo doga­szać — powie­dział dzien­ni­ka­rzom Leszek Mor­kis, rzecz­nik pra­so­wy Powia­to­wej Stra­ży Pożar­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Doga­sza­nie może potrwać kil­ka­dzie­siąt godzin. Na razie nie wia­do­mo, jaki wpływ zdro­wie miesz­kań­ców może mieć tru­ją­ca chmu­ra, któ­ra prze­miesz­cza­ła się nad Kędzie­rzy­nem-Koź­lem.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting