Powstanie nowy gazociąg Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle

Zbu­du­je go fir­ma JT S.A. Trwa­ją już przy­go­to­wa­nia do inwe­sty­cji.

Spół­ka Gaz Sys­tem pod­pi­sa­ła wła­śnie umo­wę na reali­za­cję budo­wy gazo­cią­gu Zdzie­szo­wi­ce-Kędzie­rzyn-Koź­le. Sta­no­wi on ele­ment zachod­niej nit­ki kory­ta­rza gazo­we­go Pół­noc-Połu­dnie.

Gazo­ciąg Zdzie­szo­wi­ce – Kędzie­rzyn-Koź­le o śred­ni­cy 1000 mm i ciśnie­niu 8,4 MPa, liczą­cy 17,3 km, zosta­nie wybu­do­wa­ny na tere­nie gmin Leśni­ca i Kędzie­rzyn-Koź­le. — Doce­lo­wo będzie on spię­ty z budo­wa­ny­mi aktu­al­nie gazo­cią­ga­mi Zdzie­szo­wi­ce – Wro­cław i Two­róg – Kędzie­rzyn-Koź­le oraz połą­czo­ny z pla­no­wa­ną tłocz­nią gazu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. W ramach inwe­sty­cji powsta­nie rów­nież węzeł gazo­wy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu — infor­mu­je Mariusz Kozłow­ski, Rzecz­nik Pra­so­wy Gaz Sys­tem.

Gazo­ciąg sta­no­wi frag­ment zachod­niej nit­ki kory­ta­rza gazo­we­go Pół­noc-Połu­dnie, a w przy­szło­ści ma połą­czyć Ter­mi­nal LNG w Świ­no­uj­ściu oraz pro­jek­to­wa­ny gazo­ciąg Bal­tic Pipe z pla­no­wa­nym ter­mi­na­lem Adria LNG w Chor­wa­cji. Budo­wa gazo­cią­gu Zdzie­szo­wi­ce – Kędzie­rzyn-Koź­le zosta­ła wpi­sa­na do kata­lo­gu pro­jek­tów towa­rzy­szą­cych inwe­sty­cjom w zakre­sie ter­mi­na­lu rega­zy­fi­ka­cyj­ne­go skro­plo­ne­go gazu ziem­ne­go w Świ­no­uj­ściu.

Celem budo­wy gazo­cią­gu jest zwięk­sze­nie zdol­no­ści prze­sy­ło­wych sys­te­mu oraz atrak­cyj­no­ści inwe­sty­cyj­nej regio­nu. W ska­li kra­ju efek­tem jego budo­wy będzie popra­wa bez­pie­czeń­stwa i dywer­sy­fi­ka­cja dostaw gazu ziem­ne­go do Pol­ski. Waż­ną korzy­ścią dla spo­łecz­no­ści lokal­nej będzie tak­że corocz­nie odpro­wa­dza­ny przez spół­kę poda­tek od nie­ru­cho­mo­ści, sta­no­wią­cy 2 proc. war­to­ści infra­struk­tu­ry gazo­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej na tere­nie gmi­ny.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting