Powstanie kolejny terminal w Porcie

Spół­ka inwe­stu­ją­ca w koziel­skim por­cie sta­ra się o pozwo­le­nie na budo­wę kolej­ne­go ter­mi­na­la, któ­ry zna­czą­co zwięk­szy ruch cię­ża­ró­wek. W sumie z powo­du reak­ty­wa­cji por­tu na uli­cach Kłod­ni­cy może poja­wić się nawet 550 tirów na dobę, wię­cej niż obec­nie.

Od 16 stycz­nia na pole­ce­nie pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej w urzę­dzie mia­sta toczy się postę­po­wa­nie, któ­re­go celem jest wyda­nie decy­zji śro­do­wi­sko­wej o budo­wie „ter­mi­na­la inter­mo­dal­ne­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu”. Inwe­sto­rem ma być spół­ka Kędzie­rzyn-Koź­le Ter­mi­na­le, któ­ra od czerw­ca ubie­głe­go roku jest wła­ści­cie­lem koziel­skie­go por­tu.

Z doku­men­ta­cji wyni­ka, że cho­dzi o ter­mi­nal, do któ­re­go każ­de­go dnia będzie wjeż­dżać i z któ­re­go będzie wyjeż­dżać łącz­nie 168 tirów. Tę licz­bę nale­ży doli­czyć do oko­ło 400 cię­ża­ró­wek, któ­re mają się prze­ta­czać przez Kłod­ni­cę na mocy już wyda­nych pozwo­leń doty­czą­cych budo­wy ter­mi­na­la.

Z upu­blicz­nio­ne­go w ubie­głym roku rapor­tu śro­do­wi­sko­we­go wyni­ka, że ter­mi­nal w cią­gu dnia będzie obsłu­gi­wał 344 wjaz­dy i wyjaz­dy tirów w cią­gu szes­na­sto­go­dzin­ne­go dnia pra­cy. Nato­miast nocą, mię­dzy godzi­na­mi 22.00 a 6.00 – jak wyni­ka z doku­men­tu – obsłu­gi­wa­ne będą 32 cyster­ny, co ozna­cza dodat­ko­we 64 prze­jaz­dy ul. Kłod­nic­ką. Łącz­nie w cią­gu doby będzie ich więc 408.
Inwe­stor już wów­czas prze­ko­ny­wał, że ter­mi­nal do prze­ła­dun­ku i mie­sza­nia paliw oraz innych płyn­nych che­mi­ka­liów to tyl­ko pierw­sza część wiel­kiej inwe­sty­cji, któ­ra ma dopro­wa­dzić do reak­ty­wa­cji por­tu rzecz­ne­go w Koź­lu. Teraz pozna­li­śmy kolej­ne pla­ny. Do 408 tirów trze­ba doli­czyć kolej­ne 168 prze­jaz­dów na dobę przez Kłod­ni­cę.

To może zmie­nić życie miesz­kań­ców Kłod­ni­cy w kosz­mar, dla­te­go miesz­kań­cy już w czerw­cu 2017 zor­ga­ni­zo­wa­li pro­test prze­ciw pla­nom inwe­sto­ra, lecz nie przy­niósł on żad­ne­go rezul­ta­tu.
Cał­ko­wi­ta powierzch­nia tere­nu prze­wi­dy­wa­na do prze­kształ­ce­nia w ramach budo­wy kolej­ne­go ter­mi­na­la to ok. 3,9 ha. Na tym tere­nie ma powstać plac skła­do­wy kon­te­ne­rów, maga­zyn kon­te­ne­rów z czę­ścią admi­ni­stra­cyj­no-socjal­ną o powierzch­ni zabu­do­wy ok. 3,5 tysią­ca metrów kwa­dra­to­wych. Na tere­nie ter­mi­na­la powsta­ną też tory kole­jo­we i dro­gi wraz z par­kin­giem.

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi pla­no­wa­na inwe­sty­cja zali­cza się do przed­się­wzięć mogą­cych poten­cjal­nie zna­czą­co oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko.

Pla­no­wa­na jest budo­wa ter­mi­na­la inter­mo­dal­ne­go prze­ła­dun­ku kon­te­ne­rów w rela­cji trans­port rzecz­ny – trans­port lądo­wy o zdol­no­ści prze­ła­dun­ko­wej mak­sy­mal­nie 60 000 TEU.
Do obli­czeń emi­sji hała­su przy­ję­to ruch mak­sy­mal­nie 30 pojaz­dów cię­ża­ro­wych, 10 pojaz­dów oso­bo­wych, 4 maszyn (np. reach­sta­ke­rów itp.) oraz jed­ne­go skła­du kole­jo­we­go w cią­gu 8 godzin w porze dzien­nej oraz 3 pojaz­dów cię­ża­ro­wych, 2 oso­bo­wych oraz jed­nej maszy­ny w cią­gu godzi­ny w porze noc­nej.

Łącz­nie daje to więc dodat­ko­we 168 wjaz­dów i wyjaz­dów na dobę. Inwe­sty­cja zgod­nie z pla­na­mi spół­ki ma być zre­ali­zo­wa­na w cią­gu 36 mie­się­cy, a okres eks­plo­ata­cji ter­mi­na­la okre­ślo­no w doku­men­tach na mini­mum 30 lat.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting