Powstało muzeum nie tylko dla fanów sportowych

Pierw­sze w Pol­sce Muzeum Pił­kar­skiej Koszul­ki powsta­ło w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu! Moż­na w nim podzi­wiać kolek­cjo­ner­skie pereł­ki, któ­re pocho­dzą… ze skle­pów z uży­wa­ną odzie­żą. Poza cie­ka­wą eks­po­zy­cją, pla­ców­ka stwo­rzo­na na tere­nie hote­lu „Hugo” będzie peł­ni­ła rów­nież rolę sie­dzi­by fun­da­cji poma­ga­ją­cej dzie­ciom.

Ini­cja­to­rem przed­się­wzię­cia jest pocho­dzą­cy z Kędzie­rzy­na-Koź­la Maciej Nowak, któ­ry kil­ka lat temu zało­żył inter­ne­to­wą spo­łecz­ność „Sta­dio­no­we Lum­py”. Głów­ną ideą było poszu­ki­wa­nie pił­kar­skich koszu­lek w skle­pach z uży­wa­ną odzie­żą.

Z bie­giem cza­su pro­jekt roz­wi­nął się w kie­run­ku róż­nych dzia­łal­no­ści, a jed­ną z nich jest pomoc dzie­ciom. Zebra­ne pił­kar­skie koszul­ki prze­ka­zy­wa­ne są np. dla wycho­wan­ków domów dziec­ka, a bar­dziej war­to­ścio­we egzem­pla­rze tra­fia­ją na akcje cha­ry­ta­tyw­ne.

Kolej­nym wiel­kim kro­kiem pomy­sło­daw­ców „Sta­dio­no­wych Lum­pów” jest stwo­rze­nie Muzeum Pił­kar­skiej Koszul­ki w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Nosi ono imię Mur­ta­zy Ahma­die­go – afgań­skie­go chłop­ca, o któ­rym zro­bi­ło się gło­śno kil­ka lat temu, kie­dy w inter­ne­cie poja­wi­ło się jego zdję­cie w „koszul­ce” Lio­ne­la Mes­sie­go zro­bio­nej z pla­sti­ko­wej rekla­mów­ki. Pla­ców­ka znaj­du­je się w budyn­ku hote­lu Hugo w Sła­wię­ci­cach. Zwie­dza­nie jest bez­płat­ne.

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting