Powiat podkręcił inwestycyjne tempo. Do końca roku samorząd sfinalizuje wiele ważnych zadań

Remont Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej w Sła­wię­ci­cach, moder­ni­za­cje klu­czo­wych odcin­ków dróg, a tak­że pla­no­wa­na roz­bu­do­wa szpi­ta­la. To naj­waż­niej­sze tema­ty poru­szo­ne pod­czas ostat­niej sesji Rady Powia­tu, na któ­rej rad­ni zapo­zna­li się tak­że z funk­cjo­no­wa­niem oświa­ty ponad­pod­sta­wo­wej. Do koń­ca roku sta­ro­stwo odda do użyt­ku wie­le odcin­ków dróg, w przy­go­to­wa­niu są kolej­ne inwe­sty­cje.

- Spo­ro mówi­li­śmy o remon­tach dróg w mie­ście i powie­cie. Cho­dzi o odcin­ki Więk­szy­ce-Łęż­ce (pod­pi­sa­no umo­wę z wyko­naw­cą na trze­ci etap prze­bu­do­wy w miej­sco­wo­ści Pocię­karb w gmi­nie Reń­ska Wieś), ale też uli­cę Gazo­wą w Koź­lu, Mosto­wą w Azo­tach (pra­ce dobie­ga­ją koń­ca) oraz kolej­ny remont w Gościę­ci­nie. W spra­wie szpi­ta­la cze­ka­my na dru­gie roz­da­nie rzą­do­wych środ­ków z Pol­skie­go Ładu, z któ­re­go już teraz pozy­ska­li­śmy 4 mln zł na ter­mo­mo­der­ni­za­cję budyn­ku głów­ne­go Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej, gdzie zamon­tu­je­my insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, to pozwo­li nam na znacz­ne oszczęd­no­ści w przy­szło­ści – infor­mu­je Paweł Maseł­ko, sta­ro­sta kędzie­rzyń­sko-koziel­ski.

Pod­czas sesji roz­ma­wia­no też o przy­go­to­wa­niach do zimo­we­go utrzy­ma­nia dróg w powie­cie i ana­li­zo­wa­no trans­port zbio­ro­wy. Powiat pod­pi­su­je poro­zu­mie­nie z trze­ma gmi­na­mi – Bie­ra­wą, Pol­ską Cere­kwią i Reń­ska Wsią, któ­re w ramach dota­cji będą zaj­mo­wa­ły się utrzy­ma­niem dróg w okre­sie zimo­wym na ich tere­nie. W Paw­ło­wicz­kach sta­ro­stwo wybra­ło już wyko­naw­cę usług, nato­miast w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu urząd mia­sta ogło­sił prze­targ na utrzy­ma­nie zimo­we nawierzch­ni. W mie­ście jeden wyko­naw­ca będzie utrzy­my­wał dro­gi powia­to­we i miej­skie, co uspraw­ni cały pro­ces.

Na koniec rad­ni przy­ję­li pro­gram współ­pra­cy z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi na 2022 rok.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting