Poszukiwani kierowcy autobusów

Ogło­sze­nie o pra­cę zamie­ścił Miej­ski Zakład Komu­ni­ka­cyj­ny.

MZK Miej­ski Zakład Komu­ni­ka­cyj­ny w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zatrud­ni pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sku kie­row­cy auto­bu­su. Wię­cej infor­ma­cji moż­na uzy­skać pod nume­rem tele­fo­nu 77/483 – 52-52 wew. 39.

Prze­woź­nik nie infor­mu­je o tym, jakie ma ocze­ki­wa­nia wobec kan­dy­da­tów, wia­do­mo jed­nak, że nie­zbęd­ne jest posia­da­nie pra­wa jaz­dy kate­go­rii D. Bar­dzo mile widzia­ne jest tak­że doświad­cze­nie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting