Posprzątali brzegi Odry i Kłodnicy, a później wypoczywali na pikniku ekologicznym

W nie­dzie­lę 10 czerw­ca, w godzi­nach poran­nych, roz­po­czę­ła się akcja sprzą­ta­nia brze­gów Odry i Kłod­ni­cy oraz likwi­da­cji dzi­kich wysy­pisk. Zada­nie to było reali­zo­wa­ne w ramach Mar­szał­kow­skie­go Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go 2017. Akcję zakoń­czył pik­nik eko­lo­gicz­ny na powia­to­wej przy­sta­ni “Szkwał”.

Autor­ka pro­jek­tu Anna Piróg ze Sto­wa­rzy­sze­nia Załóg Pły­wa­deł “Rze­ki dzie­lą — Odra łączy” za pod­ję­cie ini­cja­ty­wy i przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu “Sprzą­ta­nie brze­gów Odry i Kłod­ni­cy. Likwi­da­cja dzi­kich wysy­pisk” zosta­ła uho­no­ro­wa­na listem gra­tu­la­cyj­nym z podzię­ko­wa­nia­mi, któ­ry w imie­niu Andrze­ja Buły, Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Opol­skie­go wrę­czył Andrzej Sałac­ki, rad­ny Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Opol­skie­go,

- Jest wiel­ka potrze­ba, aby to zada­nie kon­ty­nu­ować. Takie odpa­dy to wiel­kie nie­bez­pie­czeństw dla nas i dla śro­do­wi­ska — mówi­ła Anna Piróg, autor­ka pro­jek­tu — Kie­dy sprzą­ta­li­śmy Odrę po raz pierw­szy, a było to kil­ka­na­ście lat temu, zebra­li­śmy masę opa­ko­wań; wor­ki, butel­ki, potrze­bo­wa­li­śmy spe­cjal­nych samo­cho­dów, któ­re odbie­ra­ją odpa­dy che­micz­ne — wspo­mi­nał Bro­ni­sław Piróg, jeden z reali­za­to­rów akcji, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Załóg Pły­wa­deł “Rze­ki dzie­lą — Odra łączy” — Odra jest naszym wiel­kim walo­rem tury­stycz­nym, gdy będzie czy­sta będzie nam dobrze słu­ży­ła — dodał.

Pik­nik eko­lo­gicz­ny uświet­ni­li ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych z powia­tu uczest­ni­czą­cy w Kon­kur­sie Wier­sza i Pio­sen­ki Eko­lo­gicz­nej. Wśród lau­re­atów kon­kur­su zna­leź­li się: Julia Skwier­czyń­ska (za pio­sen­kę pt.“Ziemia — wyspa zie­lo­na”) oraz Nata­lia Pie­kiel­ny (“My chce­my grać w zie­lo­ne”) — I miej­sce w kate­go­rii dzie­ci do lat 12 , Rafał Wie­czo­rek (“Kaj to cie­piesz”) oraz zespół BETTER LATE THAN NEVER: Seba­stian Bar­ton, Andrzej Garec­ki (gita­ra aku­stycz­na), Jakub Kalisz (cajon- mały instru­ment per­ku­syj­ny) za pio­sen­kę pt. “Natu­ra” — I miej­sce w kate­go­rii mło­dzie­żo­wej.
Zapre­zen­to­wa­no rów­nież i wyróż­nio­no ręko­dzie­ło przy­go­to­wa­ne pod­czas tera­pii zaję­cio­wej w Śro­do­wi­sko­wym Domu Pomo­cy “Pro­my­czek”. Nagro­dę za I miej­sce ode­brał Prze­my­sław Krzy­siak, któ­ry nadał “dru­gie życie” wyrzu­co­ne­mu już na śmiet­nik sto­li­ko­wi, II miej­sce przy­zna­no Hen­ry­ce Krzy­siak za zestaw obia­do­wy z papie­ro­wej wikli­ny, a nagro­dę za III miej­sce otrzy­mał Andrzej Marzec za pła­sko­rzeź­bę pt. “Kot”.

W dal­szej czę­ści odbył się pokaz sko­ków na tram­po­li­nach w wyko­na­niu Joan­ny Czaj­kow­skiej z Kobie­ce­go Cen­trum Roz­wo­ju w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu.
Wyda­rze­nie objął patro­na­tem Andrzej Buła Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Opol­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting