Posłanka Katarzyna Czochara otworzyła swoje biuro poselskie w Kędzierzynie-Koźlu

Par­la­men­ta­rzyst­ka PiS przy­zna­ła, że nasze mia­sto jest dla niej szcze­gól­nie waż­nym miej­scem na mapie Opolsz­czy­zny.

Kata­rzy­na Czo­cha­ra w ostat­nich wybo­rach par­la­men­tar­nych zdo­by­ła w naszym powie­cie 1500 gło­sów, co było trze­cim wyni­kiem na opol­skiej liście pra­wi­cy. We wto­rek otwo­rzy­ła swo­je biu­ro posel­skie, któ­re mie­ści się przy alei Jana Paw­ła II 36.

- Kędzie­rzyn-Koź­le jest dla mnie szcze­gól­nie waż­nym miej­scem na mapie Opolsz­czy­zny — pod­kre­śla­ła posłan­ka Kata­rzy­na Czo­cha­ra. — W tym mie­ście spę­dzi­łam wie­le wspa­nia­łych chwil, część dzie­ciń­stwa, mam tu bar­dzo bli­ską rodzi­nę, wie­lu przy­ja­ciół, zna­jo­mych i wspa­nia­łą brać z rodzi­ny Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści.

Par­la­men­ta­rzyst­ka chce, aby biu­ro i jego współ­pra­cow­ni­cy ode­gra­li swo­ją rolę już pod­czas trwa­ją­cej wła­śnie kam­pa­nii pre­zy­denc­kiej.

- Celem funk­cjo­no­wa­nia biu­ra będzie tak­że roz­wią­zy­wa­nie róż­nych pro­ble­mów miesz­kań­ców — pod­kre­śli­ła. — Będę otwar­ta na spra­wy i pro­ble­my miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Biu­ro Kata­rzy­ny Czo­cha­ry jest otwar­te w ponie­dział­ki od godz. 18 do 20. Asy­sten­tem posłan­ki został rad­ny miej­ski Domi­nik Szu­sta­kie­wicz.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting