Poprosiła o wodę dla dziecka i ukradła 1300 zł | 7DNI Poprosiła o wodę dla dziecka i ukradła 1300 zł - 7DNI

Poprosiła o wodę dla dziecka i ukradła 1300 zł

Do wyjąt­ko­wo zuchwa­łej kra­dzie­ży doszło kil­ka dni temu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Poszko­do­wa­ną jest 82-let­nia kobie­ta.

Prze­stęp­cy nie waha­ją się uży­wać naj­bar­dziej pod­łych pod­stę­pów, byle tyl­ko zdo­być tro­chę gotów­ki. Oszu­stwo, do jakie­go doszło kil­ka dni temu na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la bul­wer­su­je wyjąt­ko­wo.

- Do drzwi star­szej miesz­kan­ki Kędzie­rzy­na-Koź­la zapu­ka­ła mło­da kobie­ta — rela­cjo­nu­je komi­sarz Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Gdy senior­ka je otwo­rzy­ła nie­zna­jo­ma wtar­gnę­ła do środ­ka i popro­si­ła ją o szklan­kę cie­płej wody, któ­rą rze­ko­mo potrze­bo­wa­ła do przy­go­to­wa­nia mle­ka dla dziec­ka. Następ­nie chcąc odwró­cić uwa­gę wła­ści­ciel­ki miesz­ka­nia popro­si­ła jesz­cze o her­ba­tę. Po czym wyszła.

Następ­ne­go dnia senior­ka zauwa­ży­ła, że zosta­ła okra­dzio­na. 82-lat­ka stra­ci­ła 1 300 zło­tych oraz biżu­te­rię.

- Ponow­nie ape­lu­je­my o ostroż­ność i roz­wa­gę — pod­kre­śla­ją poli­cjan­ci. — Nie wpusz­czaj­my nie­zna­jo­mych do swo­ich miesz­kań. Jeże­li pomi­mo nasze­go sprze­ci­wu ktoś obcy będzie natar­czy­wie chciał wejść do nasze­go miesz­ka­nia gło­śno zawo­łaj­my o pomoc oraz zadzwoń­my na poli­cję pod numer 112.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting