Popołudnie pełne wspomnień

W śro­dę w hote­lu Soli­da­ris odby­ła się uro­czy­sta gala uho­no­ro­wa­nia zasłu­żo­nych pra­cow­ni­ków Gru­py Azo­ty ZAK S.A., połą­czo­na z 70-leciem spół­ki.

To wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, orga­ni­zo­wa­ne w roku wiel­kich rocz­nic: stu­le­cia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, 550-lecie pol­skie­go par­la­men­ta­ry­zmu i czter­dzie­sto­le­cia wybo­ru Pola­ka na papie­ża, prze­sy­co­ne było wspo­mnie­nia­mi o minio­nych 70 latach funk­cjo­no­wa­nia, roz­wo­ju i suk­ce­sów kędzie­rzyń­skich zakła­dów azo­to­wych. Ich boga­te dzie­je przy­po­mnia­no w wyświe­tlo­nym na wstę­pie gali, dyna­micz­nym fil­mie. Po jego pre­zen­ta­cji głos zabrał gospo­darz uro­czy­sto­ści, pre­zes Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Sła­wo­mir Lip­kow­ski.

– Ogrom­nym zaszczy­tem jest dla nas gościć na dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści woje­wo­dę opol­skie­go pana Adria­na Czu­ba­ka – stwier­dził na wstę­pie pre­zes Lip­kow­ski. Następ­nie powi­tał przed­sta­wi­cie­li władz samo­rzą­do­wych oraz przed­sta­wi­cie­li Rady Nad­zor­czej Gru­py Azo­ty S.A, Zarzą­du Gru­py Azo­ty SA. Na jubi­le­uszo­wą galę przy­był i tak­że przed­sta­wi­cie­le zarzą­dów pozo­sta­łych spół­ek, wcho­dzą­cych w skład Gru­py Azo­ty S.A.

– Przed dzi­siej­szą uro­czy­sto­ścią pró­bo­wa­li­śmy zna­leźć star­szą od nas fir­mą dzia­ła­ją­cą w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Po dłu­gich poszu­ki­wa­niach zna­leź­li­śmy tyl­ko jed­ną – Stocz­nię w Koź­lu. Tak więc wyda­je się, że jeste­śmy dru­gą naj­star­szą fir­mą w naszym mie­ście – zazna­czył pre­zes Lip­kow­ski, a następ­nie przy­po­mniał wyda­rze­nia sta­no­wią­ce kamie­nie milo­we w histo­rii Gru­py Azo­ty ZAK S.A. oraz zapre­zen­to­wał obec­ną syl­wet­kę Spół­ki z naj­waż­niej­szy­mi, reali­zo­wa­ny­mi w niej aktu­al­nie inwe­sty­cja­mi. Odno­sząc się do miej­sca Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. w Gru­pie Azo­ty Sła­wo­mir Lip­kow­ski posłu­żył się porów­na­niem do potęż­ne­go drze­wa.

– Jeden konar moż­na zła­mać, czte­rech kona­rów, oto­czo­nych wie­lo­ma mniej­szy­mi gałę­zia­mi, nie spo­sób – powie­dział przy­po­mi­na­jąc, że kędzie­rzyń­ska Spół­ka nale­ży do czte­rech naj­więk­szych firm
w Gru­pie Azo­ty.

Sła­wo­mir Lip­kow­ski zazna­czył jed­no­cze­śnie, że funk­cjo­no­wa­nie w gru­pie pozwa­la m.in. na opty­ma­li­za­cję kosz­tów, lecz gra­ni­cą tej opty­ma­li­za­cji jest zawsze dobro pra­cow­ni­ków.

– To nie­zwy­kły ewe­ne­ment, że od 25 lat nie doszło w naszym zakła­dzie do żad­ne­go wypad­ku śmier­tel­ne­go – pod­kre­ślił pre­zes Sła­wo­mir Lip­kow­ski, doda­jąc że w ZAK S.A. w ogó­le nie prak­ty­ku­je się zatrud­nia­nia ludzi na tzw. umo­wach śmie­cio­wych. Pod­czas jubi­le­uszo­wej gali głos zabrał tak­że pre­zes Gru­py Azo­ty S.A.Wojciech War­dac­ki. Pod­kre­ślił rolę Gru­py Azo­ty ZAK S.A. w roz­wo­ju i współ­cze­snym pej­za­żu pol­skiej che­mii, a tak­że w kształ­to­wa­niu się mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le. – Gru­pa jest sil­na siłą swo­ich spół­ek i swo­ją prze­wa­gę kon­ku­ren­cyj­na, swą pozy­cję uzy­sku­je­my dzię­ki temu, że jeste­śmy razem – pod­kre­ślił pre­zes War­dac­ki. – Nikt nie ma jed­nak żad­nych zamia­rów pozba­wia­nia poszcze­gól­nych spół­ek samo­dziel­no­ści.
Muszą one być obec­ne w swo­ich spo­łecz­no­ściach lokal­nych. Zna­cze­nie Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn dla Kędzie­rzy­na-Koź­la, podob­nie jak zakła­dów Gru­py Azo­ty zlo­ka­li­zo­wa­nych w innych
mia­stach dla tych wła­śnie miast – jest nie do prze­ce­nie­nia. Dla­te­go muszą one pozo­stać i pozo­sta­ną samo­dziel­ny­mi pod­mio­ta­mi, by nadal móc tę rolę peł­nić – zapew­nił dr Woj­ciech
War­dac­ki.

Następ­nie, po odśpie­wa­niu hym­nu naro­do­we­go, byłym i obec­nym pra­cow­ni­kom Gru­py Azo­ty ZAK S.A. woje­wo­da wrę­czył odzna­cze­nia pań­stwo­we – Zło­ty Medal za Dłu­go­let­nią Służ­bę. Następ­nie meda­le dla zasłu­żo­nych pra­cow­ni­ków wrę­czy­li pre­ze­si Sła­wo­mir Lip­kow­ski i Woj­ciech War­dac­ki. Listę uho­no­ro­wa­nych pre­zen­tu­je­my obok. Uro­czy­stość zakoń­czy­ło zapro­sze­nie na rodzin­ny pik­nik z oka­zji Dnia Che­mi­ka, któ­ry w sobo­tę 9 czerw­ca odbę­dzie się w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting