Ponad dwa miliony złotych na przyłączenie do sieci MZEC. Jakie ulice?

Mia­sto dosta­nie dofi­nan­so­wa­nie zewnętrz­ne na roz­bu­do­wę eko­lo­gicz­nej sie­ci grzew­czej. Chęt­nych do pod­łą­cze­nia jest coraz wię­cej.

Sieć cie­płow­ni­cza Miej­skie­go Zakła­du Ener­ge­ty­ki Ciepl­nej to jed­no z naj­tań­szych i naj­bar­dziej eko­lo­gicz­nych źró­deł ogrze­wa­nia. Dla­te­go mia­sto Kędzie­rzyn-Koź­le sta­ra się go roz­wi­jać w mia­rę moż­li­wo­ści.

- Pro­jekt MZEC K-Koź­le „Roz­bu­do­wa osie­dlo­wej sie­ci cie­płow­ni­czej na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la” został pozy­tyw­nie oce­nio­ny i jest na liście pro­jek­tów reko­men­do­wa­nych do dofi­nan­so­wa­nia — infor­mu­je pre­zy­dent mia­sta Sabi­na Nowo­siel­ska.

Koszt cał­ko­wi­ty pro­jek­tu to 5 639 624,77 PLN. Dofi­nan­so­wa­nie ze źró­deł zewnętrz­nych wyno­si 2 201 757,08 PLN.
W ramach pro­jek­tu zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne m.in. zada­nie pole­ga­ją­ce na roz­bu­do­wie sie­ci cie­płow­ni­czej wzdłuż ulic Grun­waldz­kiej, Gło­wac­kie­go i Dwor­co­wej.

- W sumie cały pro­jekt prze­wi­du­je wybu­do­wa­nie sie­ci ciepl­nej wraz przy­łą­cza­mi do 37 budyn­ków na tere­nie Osie­dla Śród­mie­ście i Pogo­rze­lec — doda­je Sabi­na Nowo­siel­ska.

Przy­łą­cza­nie się do sie­ci MZEC ma nie tyl­ko aspekt finan­so­wy (to tanie źró­dło ogrze­wa­nia), ale tak­że eko­lo­gicz­ny. Wła­dze Kędzie­rzy­na-Koź­la już od kil­ku lat pro­mu­ją ten spo­sób ogrze­wa­nia miesz­kań. Jed­nym z głów­nych celów magi­stra­tu jest zmniej­sze­nie zapy­le­nia Kędzie­rzy­na-Koź­la. Minio­nej zimy było w tym zakre­sie dużo lepiej, niż wcze­śniej, cze­go zasłu­gą były nie tyl­ko niż­sze tem­pe­ra­tu­ry, ale tak­że coraz więk­sza licz­ba eko­lo­gicz­nych źró­deł cie­pła.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting