Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca wznawiają działalność. Ale nie w Koźlu

Spół­ka zde­cy­do­wa­ła się otwo­rzyć swo­je pla­ców­ki z wyłą­cze­niem tej z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Ona pozo­sta­nie nie­do­stęp­na dla zwy­kłych pacjen­tów kar­dio­lo­gicz­nych.

Pol­ska Ame­ry­kań­ska Kli­ni­ka Ser­ca w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu jest nie­czyn­na od poło­wy mar­ca. Zamknię­to ją wraz z prze­kształ­ce­niem sąsia­du­ją­ce­go z nią szpi­ta­la powia­to­we­go w jed­no­imien­ny, prze­zna­czo­ne­go wyłącz­nie do lecze­nia cho­rych na COVID-19.

Ponad dwu­mie­sięcz­ny brak kli­ni­ki dał się poważ­nie we zna­ki pacjen­tom kar­dio­lo­gicz­nym z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Podob­nie było w innych mia­stach, gdzie funk­cjo­no­wa­ły podob­ne lecz­ni­ce. Ame­ri­can Heart of Poland, wła­ści­ciel Pol­sko-Ame­ry­kań­skich Kli­nik Ser­ca poin­for­mo­wał wła­śnie o wzno­wie­niu dzia­łal­no­ści.

- Pod­ję­li­śmy decy­zję o stop­nio­wym wzna­wia­niu przy­jęć pacjen­tów w try­bie pla­no­wym z zacho­wa­niem wszel­kich zasad bez­pie­czeń­stwa. Doty­czy to wszyst­kich oddzia­łów Pol­sko-Ame­ry­kań­skich Kli­nik Ser­ca z wyłą­cze­niem trzech ośrod­ków w Tychach, Kędzie­rzy­nie-Koź­lu i Zgie­rzu, odde­le­go­wa­nych do lecze­nia pacjen­tów z podej­rze­niem zaka­że­nia, bądź cho­rych na COVID-19. Nasze pla­ców­ki są wypo­sa­żo­ne w wyso­kiej jako­ści sprzęt, per­so­nel medycz­ny jest prze­szko­lo­ny i wie, jak zabez­pie­czyć się przed ewen­tu­al­nym zaka­że­niem, a tak­że jak postę­po­wać z oso­bą zain­fe­ko­wa­ną koro­na­wi­ru­sem — przy­zna­je Bar­tosz Sadow­ski, Pre­zes Zarzą­du Ame­ri­can Heart of Poland.

To ozna­cza, że kli­ni­ka ser­ca zosta­nie otwar­ta dopie­ro po ponow­nym prze­kształ­ce­niu szpi­ta­la w wie­lo­od­dzia­ło­wy.

fot. klinikiserca.pl

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting