Polonez na kilkustopniowym mrozie. Wielki taniec maturzystów

Wzię­li w nim udział ucznio­wie szkół śred­nich z powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go.

Polo­nez na Pla­cu Wol­no­ści to już tra­dy­cja Kędzie­rzy­na-Koź­la. For­mal­nym orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest Gaze­ta Wybor­cza, ale włą­cza­ją się w nią rów­nież wła­dze mia­sta i powia­tu.

Dziś ucznio­wie i samo­rzą­dow­cy zebra­li się rów­no w połu­dnie na Pla­cu Wol­no­ści przed kędzie­rzyń­skim sta­ro­stwem. O tym pięk­nym pol­skim tań­cu naro­do­wym opo­wia­dał Zyg­munt Babiak, aktor Opol­skie­go Teatru Lal­ki i Akto­ra. To wła­śnie on popro­wa­dził taniec.

W koro­wo­dzie poza tego­rocz­ny­mi matu­rzy­sta­mi prze­szli rów­nież m.in. pre­zy­dent mia­sta Sabi­na Nowo­siel­ska, wice­pre­zy­dent Woj­ciech Jagieł­ło i nauczy­cie­le z kędzie­rzyń­sko-koziel­skich szkół.

Polo­nez jest naro­do­wym pol­skim tań­cem koro­wo­do­wym o uro­czy­stym cha­rak­te­rze. To jeden z nie­licz­nych tań­ców daw­nych wie­ków nadal żywot­nych i popu­lar­nych – a być może jedy­ny. Dziś tań­czą go nie tyl­ko matu­rzy­ści na stud­niów­ce, ale i gim­na­zja­li­ści przed tak zwa­ną małą matu­rą.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting