Północna obwodnica miasta jest już gotowa w 60 procentach

Aktu­al­nie trwa budo­wa aż 9 prze­praw mosto­wych na całej tra­sie dro­gi kra­jo­wej.

Pra­ce idą peł­ną parą. Jak poin­for­mo­wał opol­ski oddział Gene­ral­nej Dyrek­cji Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad, zre­ali­zo­wa­no już 59,11 pro­cen­ta wszyst­kich zapla­no­wa­nych robót. W sierp­niu reali­zo­wa­na była budo­wa ron­da przy osie­dlu Pia­stów. Robot­ni­cy wyko­ny­wa­li też pod­bu­do­wę zasad­ni­czą z kru­szy­wa łama­ne­go, pra­ce bru­kar­skie na wyspach innych rond, budo­wa­no ściek mono­li­tycz­ny, pro­wa­dzo­no robo­ty ziem­ne (budo­wa nasy­pu), budo­wę zbior­ni­ków

W ramach tej inwe­sty­cji reali­zo­wa­no też prze­bu­do­wę ul. Nał­kow­skiej i ul. Szpa­ków (pod­bu­do­wa z kru­szy­wa, robo­ty bru­kar­skie, oświe­tle­nie, pro­fi­la­cja skarp, humu­so­wa­nie). Aktu­al­nie trwa budo­wa aż 9 prze­praw mosto­wych na całej tra­sie dro­gi kra­jo­wej.

Bar­dzo cie­ka­wym obiek­tem jest sta­lo­wa kon­struk­cja łuko­wa mostu nad Kana­łem Gli­wic­kim. Ma 90-metro­wą roz­pię­tość i sze­ro­kość 18 metrów. Takie roz­mia­ry mostu pozwo­lą na zlo­ka­li­zo­wa­nie na nim jezd­ni w ukła­dzie trzech pasów dro­go­wych (tzw. prze­krój 2+1).

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting