Policyjny pościg i potrącenie funkcjonariusza podczas akcji na dilerów narkotyków

Do wyda­rzeń jak ze fil­mu sen­sa­cyj­ne­go doszło na obwod­ni­cy Pobor­szo­wa. Zatrzy­ma­no dwóch miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Pra­ca poli­cjan­tów bywa bar­dzo nie­bez­piecz­na, bo coraz czę­śćiej prze­stęp­cy są goto­wi zro­bić wszyst­ko, by unik­nąć zła­pa­nia. Do mro­żą­cych krew w żyłach doszło na obwod­ni­cy Pobor­szo­wa.

Poli­cjan­ci z Zarzą­du w Opo­lu Cen­tral­ne­go Biu­ra Śled­cze­go Poli­cji usta­li­li, że dwaj męż­czyź­ni mogą prze­wo­zić nar­ko­ty­ki w maź­dzie jadą­cej do Kędzie­rzy­na-Koź­la. Pro­wa­dząc dzia­ła­nia nawią­za­li współ­pra­cę z poli­cjan­ta­mi z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­rzy zatrzy­ma­li pojazd do kon­tro­li dro­go­wej.

Gdy kie­row­ca zoba­czył funk­cjo­na­riu­szy ope­ra­cyj­nych zro­zu­miał, że nie jest to ruty­no­wa kon­tro­la, wów­czas ruszył gwał­tow­nie, potrą­ca­jąc przy tym jed­ne­go z funk­cjo­na­riu­szy WRD KPP. Natych­miast pod­ję­to pościg za ucie­ka­ją­cy­mi męż­czy­zna­mi.

Po dyna­micz­nym pości­gu poli­cjan­ci CBŚP radio­wo­za­mi zablo­ko­wa­li maz­dę, zmu­sza­jąc kie­row­cę do zatrzy­ma­nia się. Wte­dy pasa­żer wysko­czył z samo­cho­du i pró­bo­wał ucie­kać pie­szo wraz z pakun­kiem, któ­ry chwi­lę przed zatrzy­ma­niem odrzu­cił w pobli­skie zaro­śla. Infor­ma­cje poli­cjan­tów potwier­dzi­ły się. W porzu­co­nym pakun­ku zna­le­zio­no i zabez­pie­czo­no wor­ki folio­we z ponad 0,5 kg mari­hu­any. W tym samym momen­cie pozo­sta­li funk­cjo­na­riu­sze Zarzą­du z Opo­la CBŚP zatrzy­ma­li kie­row­cę maz­dy.

Pod­czas prze­szu­ka­nia w jed­nym z miesz­kań zatrzy­ma­nych męż­czyzn w lodów­ce poli­cjan­ci zna­leź­li i zabez­pie­czy­li trzy kolej­ne wor­ki folio­we zawie­ra­ją­ce nie­mal 0,5 kg amfe­ta­mi­ny.

W Pro­ku­ra­tu­rze Okrę­go­wej w Opo­lu podej­rza­ni usły­sze­li zarzu­ty wpro­wa­dza­nia do obro­tu znacz­nej ilo­ści nar­ko­ty­ków, a ponad­to kie­row­ca maz­dy dodat­ko­wo zarzut czyn­nej napa­ści na poli­cjan­ta i nie zatrzy­ma­nie się do kon­tro­li dro­go­wej. Za tego typu prze­stęp­stwa gro­zi kara do 12 lat wię­zie­nia.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting