Policjanci ścigają kierowców za pomocą drona!

W pią­tek na obwod­ni­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la w cią­gu zale­d­wie dwóch godzin przy­ła­pa­li sied­miu kie­row­ców, któ­rzy wyprze­dza­li na przej­ściu dla pie­szych, lub bez­po­śred­nio przed nim.

Kędzie­rzyń­ska poli­cja ma nową broń. Co praw­da jesz­cze nie sta­łym wypo­sa­że­niu, ale na razie wypo­ży­cza ją od swo­ich kole­gów z Opo­la. Mowa o nowo­cze­snym i naszpi­ko­wa­nym elek­tro­ni­ką dro­nie, któ­ry ma słu­żyć do wyła­py­wa­nia kie­row­ców łamią­cych albo nagi­na­ją­cych prze­pi­sy.

Jak infor­mu­je biu­ro pra­so­we komen­dy powia­to­wej, poli­cjan­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la uczest­ni­czy­li w woje­wódz­kich dzia­ła­niach pod nazwą „Tydzień bez­pie­czeń­stwa pie­szych”. W trak­cie akcji poli­cjan­ci ujaw­ni­li bli­sko 250 wykro­czeń, z któ­rych ponad 150 zakoń­czy­ło się man­da­ta­mi.

Poli­cjan­ci prze­ba­da­li trzeź­wość bli­sko 300 kie­ru­ją­cych, z któ­rych 2 oso­by zde­cy­do­wa­ły się kie­ro­wać po alko­ho­lu. Zatrzy­ma­li tak­że 15 dowo­dów reje­stra­cyj­nych oraz dwie oso­by, któ­re nie powin­ny kie­ro­wać samo­cho­dem. Jed­na z nich nie mia­ła upraw­nień, a dru­ga mia­ła sądo­wy zakaz pro­wa­dze­nia pojaz­dów.

- W celu zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści do swo­ich dzia­łań wyko­rzy­sta­li­śmy tak­że poli­cyj­ne­go dro­na z Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Opo­lu. W pią­tek przy jego pomo­cy, mun­du­ro­wi moni­to­ro­wa­li kędzie­rzyń­sko-koziel­ską obwod­ni­cę — infor­mu­je kom. Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy KPP Kędzie­rzyn-Koź­le. — W cią­gu nie­speł­na dwóch godzin poli­cjan­ci ujaw­ni­li 7 kie­row­ców, któ­rzy wyprze­dza­li na przej­ściu dla pie­szych, lub bez­po­śred­nio przed nim. Oso­by te zosta­ły uka­ra­ne man­da­tem kar­nym, a ich kon­to powięk­szy­ło się o 10 punk­tów.

Jesz­cze raz przy­po­mi­na­my, że kie­ru­ją­cy pojaz­dem zbli­ża­jąc się do przej­ścia dla pie­szych, jest obo­wią­za­ny zacho­wać szcze­gól­ną ostroż­ność oraz zmniej­szyć pręd­kość tak, aby nie nara­zić na nie­bez­pie­czeń­stwo pie­sze­go znaj­du­ją­ce­go się na tym przej­ściu — pod­kre­śla­ją mun­du­ro­wi.

Doda­ją jed­nak, że każ­dy pie­szy powi­nien mieć świa­do­mość, że fakt korzy­sta­nia z wyzna­czo­ne­go przej­ścia nie upo­waż­nia do wcho­dze­nia na jezd­nię bez upew­nie­nia się, czy nie spo­wo­du­je to zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym.

- Powi­nien też pamię­tać, aby prze­strze­gać zaka­zu korzy­sta­nia z tele­fo­nu lub inne­go urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne­go pod­czas wcho­dze­nia lub prze­cho­dze­nia przez jezd­nię lub toro­wi­sko, w tym rów­nież pod­czas wcho­dze­nia lub prze­cho­dze­nia przez przej­ście dla pie­szych – w spo­sób, któ­ry pro­wa­dzi do ogra­ni­cze­nia moż­li­wo­ści obser­wa­cji sytu­acji na jezd­ni, toro­wi­sku lub przej­ściu dla pie­szych — mówią funk­cjo­na­riu­sze.

Nie­za­leż­nie od tego w jakim cha­rak­te­rze korzy­sta­my z dro­gi pamię­taj­my, aby robić to w spo­sób, któ­ry nie koli­du­je z prze­pi­sa­mi pra­wa i nie zagra­ża innym uczest­ni­kom ruchu. Cho­dzi prze­cież o nasze bez­pie­czeń­stwo.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting