Policja szuka autorów tego graffiti

Wiel­ki napis powstał na budyn­ku przy al. Jana Paw­ła II w samym cen­trum mia­sta. Takich aktów wan­da­li­zmu jest w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu coraz wię­cej.

Do dewa­sta­cji budyn­ku doszło w nocy z czwart­ku na pią­tek. Spra­wa zosta­ła już zgło­szo­na na poli­cję. Graf­fi­ti będzie usu­wa­ne przez wspól­no­tę miesz­ka­nio­wą — dowie­dzie­li­śmy się w PKP, któ­re jest wła­ści­cie­lem budyn­ku.

Poli­cja zabez­pie­czy­ła już nagra­nia z moni­to­rin­gu miej­skie­go i są pro­wa­dzo­ne czyn­no­ści śled­cze. Jak mówią poli­cjan­ci, praw­do­po­do­bień­stwo usta­le­nia spraw­ców są spo­re.

Ostat­nio w mie­ście doszło do kil­ku podob­nych aktów wan­da­li­zmu. Tak jak i w tym przy­pad­ku naj­czę­ściej docho­dzi do takich zda­rzeń w nocy w czwar­tek lub pią­tek.

Jaka kara gro­zi oso­bom nano­szą­cym graf­fi­ti? W art. 288§1KK wska­za­no, że kto uszka­dza cudze mie­nie popeł­nia prze­stęp­stwo zagro­żo­ne karą pozba­wie­nia wol­no­ści od 3 mie­się­cy do 5 lat, jeże­li szko­dli­wość czy­nu jest mniej­sza takiej oso­bie gro­zi kara grzyw­ny, kara ogra­ni­cze­nia wol­no­ści lub kara ogra­ni­cze­nia wol­no­ści do roku.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting