Policja ma oszusta, który skradł kędzierzyniance 100 tys. zł

Prze­stęp­ca, któ­ry pod­szy­wał się pod poli­cjan­ta wpadł w Opo­lu.

Do prze­stęp­stwa doszło nie­ca­łe dwa mie­sią­ce temu. Do star­szej miesz­kan­ki Kędzie­rzy­na-Koź­la na tele­fon sta­cjo­nar­ny zadzwo­nił męż­czy­zna, pod­szy­wa­ją­cy się pod funk­cjo­na­riu­sza poli­cji. Prze­stęp­ca wypy­ty­wał kobie­tę o jej mają­tek. Po czym poin­for­mo­wał ją, że jest obser­wo­wa­na ponie­waż pie­nią­dze któ­re otrzy­mu­je z eme­ry­tu­ry są fał­szy­we.

W związ­ku z tym pole­cił jej prze­ka­zać wszyst­kie swo­je oszczęd­no­ści oso­bie, któ­ra mia­ła poja­wić się w jej miesz­ka­niu. Fał­szy­wy funk­cjo­na­riusz dla uwia­ry­god­nie­nia całej histo­rii podał wymy­ślo­ne nazwi­sko oraz numer służ­bo­wy. Powie­dział rów­nież kobie­cie, by nie roz­łą­cza­jąc się wybra­ła numer 112 i potwier­dzi­ła tę infor­ma­cje u pro­ku­ra­to­ra.

Kobie­ta postą­pi­ła zgod­nie z jego wska­zów­ka­mi. Po rze­ko­mym potwier­dze­niu infor­ma­cji, prze­ka­za­ła ponad 100 tyś. zło­tych oso­bie któ­ra poja­wi­ła się w jej miesz­ka­niu. Wów­czas oszust z któ­rym cały czas pro­wa­dzi­ła roz­mo­wę naka­zał jej, aby uda­ła się do ban­ku i wypła­ci­ła pie­nią­dze z loka­ty.

Z pomo­cą w roz­wi­kła­niu tej spra­wy przy­szli funk­cjo­na­riu­sze z Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Byd­gosz­czy. Oni rów­nież roz­pra­co­wy­wa­li gru­pę oszu­stów. Usta­li­li, że jeden z podej­rze­wa­nych o ten pro­ce­der męż­czyzn, może prze­by­wać w Opo­lu. Kry­mi­nal­ni z Opo­la i Byd­gosz­czy przy­go­to­wa­li więc wspól­ną akcję zatrzy­ma­nia.

Pod koniec czerw­ca, przy dwor­cu głów­nym w Opo­lu, kry­mi­nal­ni zatrzy­ma­li 30-let­nie­go miesz­kań­ca Gdy­ni. Wido­kiem poli­cjan­tów był zupeł­nie zasko­czo­ny. Funk­cjo­na­riu­sze zabez­pie­czy­li przy nim kil­ka tele­fo­nów komór­ko­wych. Pod­czas prze­szu­ka­nia poko­ju hote­lo­we­go we Wro­cła­wiu, w któ­rym prze­by­wał, zna­leź­li bli­sko 30 000 zło­tych. Pie­nią­dze scho­wa­ne były w fote­lu. Naj­praw­do­po­dob­niej pocho­dzą one z wcze­śniej­szych oszustw na Opolsz­czyź­nie. Dodat­ko­wo męż­czy­zna miał w poko­ju fał­szy­wą odzna­kę poli­cyj­ną.

Męż­czy­zna został aresz­to­wa­ny na trzy mie­sią­ce.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting